Sumár zmien v novele zákona o účtovníctve (účinné od 1.6.2024)

Účtovníctvo 3.6.2024 Michaela Struhárová
Novela prináša najväčšie zmeny v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov. Menia sa tiež kritériá zaraďovania účtovných jednotiek do veľkostných skupín.
novela-zakon-o-uctovnictve.jpg

Parlament schválil 24. apríla novelu zákona o účtovníctve, ktorá nadobúda platnosť od 1. júna 2024. Po transformácii Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2022/2464 bolo potrebné zmeny aplikovať aj v lokálnom zákone. Novela tiež zasahuje aj do iných zákonov, napríklad zákon o audite. 

Zmeny v zaraďovaní podnikov do veľkostných skupín

Vzhľadom na výraznú infláciu v rokoch 2021 a 2022 sa preskúmali kritériá na určenie veľkostnej kategórie spoločnosti. Inflácia počas 10 rokov od 1. januára do 31. marca dosiahla v celej Európskej únii úroveň 27,2 %. 

Výsledkom je úprava veľkostných kritérií, ktorej hlavným cieľom je zníženie administratívnej záťaže týchto podnikov a odbremenenie niektorých podnikov od prípravy Správy o udržateľnosti.

Zákon o účtovníctve hovorí o troch veľkostných skupinách:

Mikro účtovná jednotka musí po novelizácii spĺňať aspoň dve z týchto podmienok:

Malá účtovná jednotka musí po novelizácii spĺňať aspoň dve z týchto podmienok:

Veľká účtovná jednotka musí po novelizácii spĺňať aspoň dve z týchto podmienok:

Vykazovanie informácií o udržateľnosti

Výročná správa bude po novom v osobitnej časti obsahovať Správu o udržateľnosti a aj správu štatutárneho audítora o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Tento audítor nemusí byť totožný s audítorom, ktorý overuje účtovnú závierku.

Aké informácie sa uvádzajú v Správe o udržateľnosti?

Spoločnosti v Správe o udržateľnosti musia uviesť informácie, ktoré sú potrebné na pochopenie vplyvu danej účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti – environmentálne faktory, sociálne faktory, faktory týkajúce sa ľudských práv a faktory oblasti správy a riadenia vrátane faktorov udržateľnosti v sektore finančných služieb. 

Správa o udržateľnosti musí obsahovať aj ciele v krátkodobom a dlhodobom horizonte, ktoré smerujú k zmierneniu globálneho otepľovania a dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Informácia o udržateľnosti sa týkajú týchto oblastí:

  1. stručný opis obchodného modelu a obchodnej stratégie (odolnosť voči rizikám, príležitosti účtovnej jednotky, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti, plány a opatrenia na zabezpečenie toho, aby obchodný modela a obchodná stratégia boli zlúčiteľné s prechodom na udržateľné hospodárstvo, obmedzením globálneho otepľovania, klimatickou neutralitou a iné),
  2. opis cieľov týkajúcich sa aspektov udržateľnosti ako aj stanovenie termínov na ich dosiahnutie, prípadne aj opis cieľov zníženia emisií skleníkových plynov, opis pokroku, ktorý spoločnosť dosiahla pri dosahovaní týchto cieľov a vyhlásenia, že environmentálne ciele sú založené na presvedčivých vedeckych dôkazoch,
  3. opis úloh jednotlivých orgánov spoločnosti s ohľadom na aspekty udržateľnosti a ich odborné znalosti a zručnosti,
  4. opis politík spoločnosti vo vzťahu k aspektom udržateľnosti,
  5. informácie o existencii stimulov spojených s aspektmi udržateľnosti, ktoré majú motivovať jednotlivých členov orgánov spoločnosti,
  6. opis postupov náležitej starostlivosti, opis nepriaznivých vplyvov spojených s činnosťou spoločnosti a opis opatrení na eliminovanie týchto nepriaznivých vplyvov,
  7. opis hlavných rizík spoločnosti a riadenie rizík, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti,
  8. relevantné ukazovatele k uvedeným informáciám.

Citlivé informácie týkajúce sa budúceho vývoja alebo iných záležitostí, ktoré by mohli poškodiť podnikateľskú činnosť spoločnosti, spoločnosť nemusí uvádzať v Správe o udržateľnosti. 

Správa o udržateľnosti sa ukladá do zbierky listín obchodného registra.

Ktoré účtovné jednotky majú povinnosť zostaviť Správu o udržateľnosti?

Účtovné jednotky budú Správu o udržateľnosti prvýkrát zostavovať za obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. Medzi prvé účtovné jednotky, ktoré budú povinné zostaviť Správu o udržateľnosti, patria banky (okrem Národnej banky Slovenska), poisťovne (okrem zdravotných poisťovní), zaisťovne, emitenti cenných papierov spĺňajúci veľkostné kritériá a presahujúci počet 500 zamestnancov. 

Ďalšou skupinou budú podniky spĺňajúce aspoň dve z nasledovných podmienok:

Ktoré účtovné jednotky sú oslobodené od zostavenia Správy o udržateľnosti?

Správu o udržateľnosti nemusia pripravovať dcérske spoločnosti v prípade, že sú zahrnuté do konsolidovanej Správy o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky. 

Výročná správa dcérskej spoločnosti však musí obsahovať odkaz na webstránku materskej spoločnosti, kde je sprístupnená konsolidovaná Správa o udržateľnosti a správa audítora o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.