Daňové priznanie SZČO s príjmami zo zahraničia za rok 2022

Dane 14.9.2023 Michaela Struhárová
Pracovali ste v roku 2022 na živnosť v zahraničí? Ako sa uvádzajú v daňovom priznaní SZČO príjmy zo zahraničia vám ukážeme v našom príklade.
daňové priznanie k príjmom zo zahraničia

Pri príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí je dôležité určiť, či je daňovník rezidentom SR. Rezidentom SR je občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. Daňovník ako rezident SR je povinný vyrovnať si v SR svoju celosvetovú daňovú povinnosť a do daňového priznania uviesť príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. 

Daňové priznanie podáva, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za predchádzajúci rok presiahli sumu 2 289,63 €.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Aby sme sa vyhli dvojitému zdaneniu príjmov v zahraničí aj v SR, existujú medzi SR a zmluvnými štátmi zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Z týchto podpísaných zmlúv vyplývajú dve metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, a to metóda zápočtu dane a metóda vyňatia príjmov, ktoré sme opísali v predchádzajúcom článku.

Ako uviesť príjmy zo živnosti v daňovom priznaní

V prípade, ak rezident SR podniká v zmluvných štátoch, pri zdaňovaní príjmov je rozhodujúci vznik stálej prevádzkarne. Svoje príjmy zdaňuje v zahraničnom štáte, ak daňovníkovi na jeho území vznikne stála prevádzkareň, prostredníctvom ktorej tam vykonáva svoju činnosť. Ak daňovníkovi stála prevádzkareň v zahraničí nevznikne, svoje príjmy zdaňuje len v SR.

 

PRÍKLAD

Uvedieme si príklad živnostníka Antona, rezidenta SR, ktorý v prechádzajúcom roku prevádzkoval živnosť v Českej republike na základe českého živnostenského oprávnenia. V ČR odvádzal aj príspevky na zdravotné a sociálne poistenie. Vedie jednoduché účtovníctvo a iné príjmy v roku 2022 nemal. Je slobodný a bezdetný.

Poznámka: Keďže daňovníkovi vznikla na území ČR stála prevádzkareň (vykonáva činnosť na základe českého živnostenského oprávnenia), je povinný podať v Českej republike daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň.

Antonove príjmy zo stolárskej činnosti v predchádzajúcom roku boli vyššie ako 2 289,63 €. Je teda povinný podať daňové priznanie za rok 2022 aj na SR, kde uvedie príjmy zo živnosti v Česku. Za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatní metódu zápočtu dane zaplatenej v zahraničí. Pri vypĺňaní použije tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Príjmy a poistné uvedené v českých korunách prepočíta v súlade s ustanovením § 31 ods.1 zákona o dani z príjmov.

Daň z príjmov zaplatenú v českých korunách Anton prepočítal priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS za rok 2022, ktorý bol 24,5659 CZK/€.

Ako bude postupovať pri vypĺňaní daňového priznania v SR?

Na prvej strane daňového priznania označí Anton druh daňového priznania, uvedie rodné číslo a rok, za ktorý podáva daňové priznanie.

V riadku 03 uvedie hlavnú činnosť kódom SK NACE. Klasifikácia kódov je k dispozícii na internetovej stránke nace.sk. V našom prípade ide o 43320 - Stolárske práce.

V oddieli I. uvedie osobné údaje. Riadky 12 až 17 nevypĺňa.

V oddieli II. vyplní iba riadky 27 a 28, kde uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Oddiel III. a IV. nevypĺňa. Nevypĺňa tiež oddiel V. nakoľko nemal v roku 2022 príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 Zákona o dani z príjmov.

Pokračuje oddielom VI. V tabuľke č.1, do riadku 02 uvedie úhrn príjmov zo živnosti v ČR prepočítaný na eurá bez prípadných odpočítateľných položiek, čiže hodnotu 26 100 €. Uvedie sem tiež výdavky vzťahujúce sa k príjmom z podnikania, čiže sumu 16 900 €. Tie isté sumy uvedie aj do riadku číslo 10. 

Pod tabuľkou č. 1 daňovník zaškrtne políčko “Spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka”. Ďalej zaškrtne možnosť “Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona” a uvedie tiež “Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2” v sume 1 440 eur.

Údaje z tabuľky č. 1 sa prenesú do riadku 39 a 40. V riadku 41 formulár automaticky (cez dvojklik) vypočíta základ dane. Údaj z riadku 41 sa prenesie do riadku 45.

Do riadku 55 sa prenesie údaj z riadku 45 daňového priznania. Do riadku 57 sa prenesie základ dane z riadku 55 vo výške 9 200 €.

Oddiel VII. a VIII. nevypĺňame.

Dostávame sa k oddielu IX. - výpočet dane.

Do riadku 72 sa prenáša údaj z riadku 57. V riadku 73 uvedieme nezdaniteľnú časť základu dane (dvojklikom formulár sumu vyplní automaticky).

V riadku 77 uvedieme sumu nezdaniteľnej časti z riadku 73.

V riadku 90 uvedieme sumu 0. Nakoľko daňovník nemal príjmy zo závislej činnosti, môže použiť celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane a v riadku 91 uvedieme sumu 4 579,26 eur. Riadok 92 predstavuje rozdiel základu dane a nezdaniteľnej časti (9 200 € mínus 4 576,26 €). Riadok 94 predstavuje súčty riadkov 92 + 93 = 4 620,74 €. V riadku 95 uvedieme zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti v sume 26 100 eur. Daň je vypočítaná v riadku 96.

Pokračujeme riadkom 100, kde Anton uvedie úhrn príjmov (základov dane) zo zdrojov v zahraničí znížené o súvisiace výdavky. Do riadku 101 uvedie daň zaplatenú v zahraničí prepočítanú na menu euro v hodnote 1017,67 €. V riadku 102 je uvedený výpočet percenta dane na účely zápočtu.

Aká časť z dane zaplatenej v zahraničí sa môže započítať vidíme v riadku 103.

Postupujeme podľa vzorca: [(r.99 alebo r. 96) x r. 102]:100 = 693,11 €.

Výška uznanej dane na zápočet je v riadku 104 (max. do sumy na riadku 101) a daňová povinnosť je uvedená v riadku 105.

Údaj z riadku 105 sa prenáša do riadku 115 a 116, čiže suma 0 €. Tá istá hodnota sa uvedie do riadku 118 a 124.

Daň na úhradu je uvedená v riadku 135.

Oddiel X. a XI. nevypĺňame. Anton tiež nevyužije inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely, čo vyznačí v oddieli XII.

V oddieli XIII. uvedie údaje o príjmoch a výdavkoch zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú súčasťou základu dane. Ide o detaily ako kód štátu, druh príjmu, dosiahnuté príjmy a uplatnené výdavky a tiež výdavky na preukázateľne zaplatené povinné zahraničné poistenie.

Počet príloh daňového priznania uvedie do riadku 153 (číslo 5). Anton pripojí prílohu č.1 až 3 (aj keď ich nevypĺňa), potvrdenie o zaplatení dane v ČR a účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve.

Na tejto strane tiež uvedie dátum a podpíše sa.

Vyplnené daňové priznanie z nášho príkladu si môžete stiahnuť. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.