Hrubá a čistá mzda: koľko zarobíte v roku 2023?

Mzdy 23.12.2022 Michaela Struhárová
Väčšia časť populácie na Slovensku v produktívnom veku pracuje formou závislej činnosti na pracovnú zmluvu. Predovšetkým tejto skupiny obyvateľstva sa týka hrubá a čistá mzda. Hrubá mzda je ekonomickou veličinou, z ktorej vypočítame čistú mzdu, teda mzdu, ktorá nám reálne príde na účet.
hrubá a čistá mzda 2023

Kým sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda, musia byť z nej zrazené viaceré zrážky, či už vo forme preddavku na daň zo závislej činnosti, odvodov alebo iných zrážok. Z hrubej mzdy sa takisto počítajú aj odvody zamestnávateľa, ktoré platí za zamestnanca. Ako teda vypočítame čistú mzdu, odvody a niektoré daňové aspekty hrubej mzdy? Krok po kroku si vysvetlíme v tomto článku.

Mzdové veličiny pri výpočte čistej mzdy v roku 2023

Každý rok sú stanovené mzdové veličiny, ktorých výšku nevieme ovplyvniť, ale pre ktoré musíme splniť určité podmienky tak, ako stanovuje zákon, aby vznikol nárok si ich uplatniť alebo naopak, ktoré máme povinnosť odviesť. Rok 2023 nie je výnimkou.

Sociálne odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023

Poistné na povinné sociálne poistenie je povinný platiť zamestnanec aj zamestnávateľ. Zákon o sociálnom poistení stanovuje percentuálne sadzby, ktoré má zamestnávateľ povinnosť odviesť z príjmu aj za zamestnanca na príslušný účet Sociálnej poisťovne. Minimálny príjem (vymeriavací základ) na odvody sociálneho poistenia nie je stanovený. Stanovený je len maximálny vymeriavací základ, ktorá je pre rok 2023 vo výške 8 477 eur. Sledovať maximálny vymeriavací základ sa oplatí napríklad konateľom, ktorí si vyplácajú jednorazovú odmenu a vedia tak ušetriť na sociálnych odvodoch.

V nasledovnej tabuľke uvádzame prehľad jednotlivých sadzieb poistného na sociálne poistenie za zamestnanca i zamestnávateľa v roku 2023:

Druh poistenia

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Nemocenské poistenie

1,40 %

1,40 %

Invalidné poistenie*

3,00 %

3,00 %

Starobné poistenie

4,00 %

14,00 %

Poistenie v nezamestnanosti**

1,00 %

0,50 %

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce

-

0,50 %

Úrazové poistenie***

-

0,80 %

Garančné poistenie

-

0,25 %

Rezervný fond solidarity

-

4,75 %

SPOLU

9,40 %

25,20%

*Invalidné poistenie - neplatí zamestnanec ani zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku, je poberateľom výsluhového dôchodku alebo dovŕšil dôchodkový vek.

**Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo po dovŕšení dôchodkového veku. Taktiež sa nevzťahuje na osoby obvinené a odsúdené.

***Na úrazové poistenie sa nevzťahuje maximálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 8 477 eur.

Zdravotné odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023

Zdravotné odvody sa platia formou preddavkov na poistné. Preddavky na zdravotné poistenie platí zamestnanec i zamestnávateľ. Sadzby poistného sú určené percentom z vymeriavacieho základu. Percentuálne sadzby na zdravotné poistenie sú nasledovné:

Druh poistenia

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Zdravotné poistenie

4 %

10 %

Výšku sadzby na zdravotné poistenie môže ovplyvniť fakt, či sa jedná o zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Schválená novela zákona o zdravotnom poistení zo dňa 22.12.2022, ktorej cieľom je zabrániť špekulatívnemu uzatváraniu pracovných zmlúv prináša od 1.1.2023 dve zásadné zmeny. Prvou zásadnou zmenou je zrušenie odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení a druhou zásadnou zmenou je zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie. 

Minimálne zdravotné poistné zamestnanca za rok 2023 je suma 393,82 eur. Minimálne zdravotné poistné zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

Minimálny mesačný preddavok zamestnanca počas roka 2023 je suma 32,81 eur. Najmenej táto suma musí byť zaplatená spolu za zamestnanca aj za zamestnávateľa dokopy.

Zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca v roku 2023 odvody v celkovej sadzbe 35,20 % z hrubej mzdy (z vymeriavacieho základu) a zamestnancovi zrazí z hrubej mzdy odvody v celkovej sadzbe 13,40 %.

Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus na dieťa v roku 2023

Daňovník má nárok na uplatnenie daňových úľav, ktorými sú nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus na dieťa.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2023 je vo výške 4 922,82 eur (410,24 eur na mesiac), v prípade ak daňovník dosiahne základ dane do 21 754,18 eur. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21 754,18 eur, tak nezdaniteľná časť sa vypočíta nasledovne: 10 361,36 eur - (základ dane:4) = nezdaniteľná časť na daňovníka. 

Nezdaniteľná časť na daňovníka sa uplatňuje primárne na mesačnej báze pred zdanením. Na výpočet dane majú vplyv daňové sadzby stanovené v zákone o dani z príjmov, ktoré sú v nasledovných sadzbách:

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3 453,79 eur.

Daňový bonus na dieťa

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa od 1.1.2023 sú nasledovné:

Súčasne však platí, že daňový bonus je najviac:

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.

Príplatky, príspevky, iné zrážky zo mzdy

Pri výpočte čistej mzdy treba počítať aj so špecifickými zrážkami ako sú napríklad: zrážky na stravné, exekúcie, doplnkové dôchodkové sporenie a iné. Alebo naopak so špecifickými príspevkami ako napríklad: príspevok na stravovanie, príspevok na cestovné a iné.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2023

Zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer. Jeho hrubá mzda je 1 300 eur. Má tri deti vo veku 12 rokov a 19 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Zamestnávateľ mu vypláca finančný príspevok na stravovanie (20 odpracovaných dní x 3,74 eur).

Výpočet: povinné odvody a základ dane

Na základe tabuľky s odvodmi vieme, že zamestnanec má povinnosť odviesť poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu v sadzbe 13,40 %.

Výpočet: 1 300 eur - 13,40 % = 1 125,80 eur (čiastkový základ dane).

Výpočet: nezdaniteľná časť základu dane, daňový bonus a preddavok na daň

Po výpočte čiastkového základu dane vo výške 1 125,80 eur môžeme pokračovať v ďalších úpravách vo forme uplatnenia daňových úľav a zdanenia. Z článku vyššie vieme, že mzda do výšky 3 453,79 eur sa zdaňuje sadzbou 19 %.

Pred zdanením musíme čiastkový základ dane znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a následne vypočítať daň. Vypočítanú daň následne môžeme krátiť o daňové bonusy na deti.

Výpočet: (1 125,80 eur - 410,24 eur)* 19 % = 135,96 eur - preddavok na daň

Zamestnanec má nárok na daňový bonus na deti najviac 27 % z čiastkového základu dane, teda 27 % z 1 125,80 eur. Nárok je v našom prípade maximálne 1 125,80 eur x 27 % = 303,97 eur. Zamestnanec má dve deti, na ktoré si môže uplatniť maximálnu výšku daňového bonusu na dieťa, čo predstavuje sumu 140 eur na dieťa vo veku 12 rokov a 50 eur na dieťa vo veku 19 rokov. 

Výpočet konečného preddavku na daň: 135,96 eur - 140 eur - 50 eur = - 54,04 eur. 

V tomto prípade zamestnanec po uplatnení daňového bonusu na deti nemá povinnosť platiť preddavky na daň. Prečnievajúca suma 54,04 eur bude zamestnancovi vyplatená v mzde a zvýši sa tak jeho čistá mzda.

Výpočet: čistá mzda

Čistú mzdu získame, keď od základu dane odpočítame výšku preddavku na daň. V našom prípade však preddavok na daň je nižší ako suma daňového bonusu na deti a preto k základu dane pripočítame rozdiel medzi vypočítaným preddavkom na daň a vypočítaným nárokom na daňový bonus.

Výpočet: 1 125,80 eur + 54,04 eur = 1 179,84 eur alebo pre lepšiu predstavu môžete počítať aj takto: 1 125,80 eur - 135,96 eur + 140 eur + 50 eur = 1 179,84 eur.

Zamestnanec ešte dostáva od svojho zamestnávateľa finančný príspevok na stravovanie. K sume 1 179,84 eur pripočítame finančný príspevok na stravovanie za odpracované dni.

Výpočet: 1 179,84 eur + (20 x 3,74 eur) = 1 254,64 eur.

Zamestnancovi z nášho príkladu príde na účet mzda vo výške 1 254,64 eur.

Pre jednoduchý výpočet čistej mzdy vyskúšajte našu mzdovú kalkulačku

Aká je cena práce zamestnanca - superhrubá mzda?

Hrubá mzda zamestnanca dohodnutá v pracovnej zmluve nie je pre zamestnávateľa konečným nákladom na zamestnanca. Pri výpočte nákladov zamestnávateľa na zamestnanca sa berie do úvahy okrem hrubej mzdy aj výška zaplatených odvodov zamestnávateľa za svojho zamestnanca. Celkovú cenu práce (superhrubú mzdu) vypočítame z hrubej mzdy, pripočítaním zdravotného a sociálneho poistenia, ktoré platí zamestnávateľ. Ako sme už vyššie spomenuli, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnávateľa za zamestnanca sú v celkovej sadzbe 35,20 %. 

Koľko teda reálne stojí zamestnanec z nášho príkladu s hrubou mzdou 1 300 eur svojho zamestnávateľa?

Výpočet: 1 300 eur x 35,20 % = 457,60 eur - odvody zamestnávateľa.

Cena práce v našom príklade je: 1 300 eur (hrubá mzda) + 457,60 eur (odvody zamestnávateľa) = 1 757,60 eur.

Zamestnanec reálne dostane na výplatu sumu 1 254,64 eur, ale zamestnávateľa reálne takýto zamestnanec stojí 1 757,60 eur.

 

Akreditovaný kurz Mzdy a personalistika patrí k našim najpredávanejším so skvelým hodnotením lektorov. Naučíte sa náležitosti a legislatívu, ktorá upravuje pracovno-právne vzťahy, a samostatne spracovať mzdovú agendu. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.