Ako sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve?

Účtovníctvo 18.6.2024 Michaela Struhárová
Jednoduché účtovníctvo je menej náročné na administratívu a poskytuje prehľad o peňažných tokoch a základnej finančnej situácii podniku. Aké kroky sú potrebné pre vyhotovenie účtovnej závierky?
účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Každý podnikateľ má po skončení účtovného obdobia povinnosť uzatvoriť ho a odprezentovať, ako hospodáril. Podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku. Ako sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve? 

Čo je účtovná závierka?

Účtovná závierka je záverečný krok účtovného procesu, ktorý sumarizuje finančnú situáciu a výsledky hospodárenia podniku za určité obdobie. Inštitúciám a úradom, ktoré informácie z nej využívajú (daňový úrad, lízingová spoločnosť, banka atď.), slúži ako prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. V účtovnej závierke sa vyčísluje stav majetku a záväzkov a sa porovnávajú príjmy a výdavky za dané účtovné obdobie. 

Účtovná závierka má tri strany a musí obsahovať nasledovné náležitosti:

Prečítajte si: Jednoduché účtovníctvo - užitočné základy

Zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve

V porovnaní s podvojným účtovníctvom je zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve menej komplikované a menej náročné na administratívu a čas. Pre správne vyhotovenie účtovnej závierky musí účtovná jednotka vykonať nasledovné operácie:

Lehota na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka sa spravidla zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia teda k 31.12.. Výnimkou je mimoriadna účtovná závierka, ktorá sa zostavuje k inému než poslednému dňu účtovného obdobia.

Zákon o účtovníctve hovorí, že účtovnú závierku je účtovná jednotka povinná zostaviť do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Keďže účtovná závierka je potrebná pri podaní daňového priznania, za osobitný predpis považujeme zákon o dani z príjmov. Ten ustanovuje povinnosť uložiť zostavenú účtovnú závierku do Registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania, teda do 31. marca v prípade riadneho termínu, alebo do 30.6., ak účtovná jednotka požiadala o odklad daňového priznania.

Deň zostavenia účtovnej závierky je dňom, kedy sa účtovná závierka skutočne vypĺňa. Dátumom zostavenia účtovnej závierky je deň, kedy účtovná jednotka uzatvorila účtovné knihy, teda k 31.12.

Ako vložiť účtovnú závierku do Registra účtovných závierok?

Účtovnú závierku má účtovná jednotka povinnosť vložiť do Registra účtovných závierok v termíne podania daňového priznania. Do Registra účtovných závierok vkladá účtovnú závierku Finančná správa SR, nie samotná účtovná jednotka. 

Podnikateľ je však povinný do stanoveného termínu predložiť účtovnú závierku správcovi dane, ktorý ju následne vloží do Registra. Účtovná závierka nie je povinnou prílohou daňového priznanie a podáva sa samostatne.

Potrebujete sa naučiť alebo zdokonaliť v jednoduchom účtovníctve? Otvárame množstvo termínov akreditovaného kurzu v rôznych časoch dňa, počas pracovných dní i víkendov. Rezervujte si svoje miesto

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.