Zamestnávanie dohodárov: Typy dohôd a odvody

Mzdy 7.6.2021 Michaela Struhárová
Najčastejšie pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzniká prostredníctvom pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ však môže na plnenie pracovných úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb uzatvoriť s fyzickými osobami tiež dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
dohoda o vykonaní práce

Takéto zamestnávanie je pre zamestnávateľa častokrát výhodnejšie ako uzatvorenie pracovnej zmluvy. Ide konkrétne o tieto typy dohôd:

Ako je uvedené v Zákonníku práce, pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohôd nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 24 hodín, v prípade mladistvého zamestnanca 8 hodín počas 24 hodín. Rovnako nie je možné so zamestnancami vykonávajúcimi prácu na základe dohody dohodnúť prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť.

V prípade odmeňovania sa na dohodárov, rovnako ako na zamestnancov v pracovnom pomere, vzťahuje podľa ustanovenia Zákonníka práce § 119 ods. 1, minimálna mzda. V roku 2021 je minimálna mzda za jednu odpracovanú hodinu stanovená na úrovni 3,580 eur.

Za každú hodinu práce počas sviatkov tiež dohodárom prináleží dohodnutá odmena navýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

Pre splatnosť odmeny je dôležité rozlišovať, o aký typ dohody ide. V prípade dohody o vykonaní práce je odmena splatná po odovzdaní celej pracovnej úlohy, prípadne po vykonaní jej určitej časti.

Pri dohode o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov je odmena splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pracovná úloha vykonala.


Aké sú špecifiká jednotlivých druhov dohôd?

Dohoda o vykonaní práce

Tento typ dohody môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou najviac na dobu 12 mesiacov, ak rozsah pracovnej úlohy, na ktorú je táto dohoda uzatvorená neprekročí v kalendárnom roku 350 hodín.

To znamená, že ak zamestnávateľ túto dohodu uzatvorí so zamestnancom v septembri daného roka, tento môže u neho odpracovať 350 hodín do konca roka, čiže do decembra, nie nasledujúcich 12 mesiacov. Do odpracovaného počtu hodín sa započítava aj práca vykonaná u toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Dohodu je nutné uzatvoriť písomne s jasne vymedzenou pracovnou úlohou, dohodnutou odmenou a dobou, počas ktorej sa má pracovná úloha vykonať. Odmena za vykonanú prácu je splatná až po jej dokončení a odovzdaní. Zúčastnené strany sa však môžu dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti stanovenej úlohy.

 

Dohodu o brigádnickej práci študentov

Zamestnávateľ ju môže uzavrieť s fyzickou osobou, študentom strednej alebo vysokej školy študujúceho dennou formou štúdia, ktorý ešte nedovŕšil 26 rokov.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade ju možno uzatvoriť iba písomne, s jasne vymedzenou pracovnou úlohou, odmenou za vykonanú prácu, rozsahom pracovného času a dobou, na ktorú sa uzatvára. Neoddeliteľnou súčasťou je potvrdenie o návšteve školy.

študentské brigády

Na základe takéhoto druhu dohody môže študent vykonávať prácu najviac v priemere 20 hodín týždenne. Tento priemer sa posudzuje za celú dobu, počas ktorej bola dohoda uzatvorená. Maximálna doba, na ktorú je možno dohodu o brigádnickej práci študentov uzatvoriť je 12 mesiacov a je možné tak urobiť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dosiahne vek 26 rokov. Odmena za vykonanú prácu sa vypláca pravidelne (mesačne).
 

Od marca 2021 je vďaka výnimke v novele Zákonníka práce možné zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov aj mladších ako 15 rokov, ktorí ešte neukončili školskú dochádzku, na vykonávanie ľahkých prác, ktoré upravuje § 11 ods. 4 Zákonníka práce. Pôvodné ustanovanie Zákonníka práce hovorilo o podmienke dovŕšenia 15 rokov a skončení povinnej školskej dochádzky, ku ktorému dochádza až po absolvovaní 1. ročníka strednej školy, čím bránila týmto študentom zarábať si na brigádach. Nová výnimka vyriešila sporné ustanovenie a študenti 1. ročníka strednej školy už tiež môžu vykonávať študentské brigády. 

Prečítajte si viac o študentských brigádach

Dohoda o pracovnej činnosti

Rovnako sa uzatvára písomne, s uvedením dohodnutej práce, odmeny, rozsahom pracovného času a dobou, na ktorú sa táto dohoda uzatvára. Možno ju uzatvoriť na dobu najviac 12 mesiacov a na jej základe je možné vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Po uplynutí 12 mesiacov je možné uzatvoriť ďalšiu dohodu o pracovnej činnosti na ďalšie obdobie.
 


Aká je výška odvodov, ktorá plynie z jednotlivých druhov dohôd?

Zamestnanci pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sú zároveň poistení na účely nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti , avšak s výnimkou študentov a poberateľov dôchodku, ktorí si po splnení stanovených podmienok môžu uplatniť odvodovú výnimku. Typy a výška odvodov sa líšia podľa druhu uzatvorenej dohody a frekvencie vyplácania (a to buď pravidelné alebo nepravidelné).


Odvody plynúce z dohody o vykonaní práce

V tomto prípade sa odvody platené zamestnávateľom líšia v závislosti od toho, či je zamestnanec odmeňovaný pravidelne alebo nepravidelne. Pri pravidelnom vyplácaní (t.j. mesačne), zamestnávateľ odvádza do zdravotnej a sociálnej poisťovne odvody v rovnakej výške ako pre zamestnancov v pracovnom pomere. To znamená, že zaplatí zdravotné poistenie vo výške 10 % a do Sociálnej poisťovne odvedie 25,20 % z hrubej mzdy.

Typ poisteniaZamestnávateľZamestnanec
Starobné poistenie14 %4 %
Invalidné poistenie3 %3 %
Nemocenské poistenie1,40 %1,40 %
Poistenie v nezamestnanosti1 %1 %
Garančné poistenie0,25%neplatí
Úrazové poistenie0,80%neplatí
Rezervný fond4,75%neplatí
Zdravotné poistenie10%4%
Poistenie spolu35,20%13,40%

Ak ide o zamestnanca odmeňovaného nepravidelne, zamestnávateľ do zdravotnej poisťovne odvádza poistné vo výške 10 % a do Sociálnej poisťovne odvody v celkovej výške 22,80 %.

Typ poisteniaZamestnávateľZamestnanec
Starobné poistenie14 %4 %
Invalidné poistenie3 %3 %
Nemocenské poistenieneplatíneplatí
Poistenie v nezamestnanostineplatíneplatí
Garančné poistenie0,25 %neplatí
Úrazové poistenie0,80 %neplatí
Rezervný fond4,75 %neplatí
Zdravotné poistenie10 %4 %
Poistenie spolu32,80 %11,00 %

Odvodové zaťaženie v prípade zamestnávania na dohodu o pracovnej činnosti

Pri tomto type dohody zamestnávateľ platí za fyzickú osobu odvody v rovnakej výške, ako keby bola u neho zamestnaná na trvalý pracovný pomer. To znamená, že z hrubej mzdy zaplatí odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 10 %, a do Sociálnej poisťovne vo výške 25,20 %.

Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov

Spomedzi všetkých troch druhov dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru má dohoda o brigádnickej práci študentov najnižšie odvodové zaťaženie. Pri tomto type si študent môže uplatniť oslobodenie na sociálne poistenie vo výške 200 eur. Do tohto limitu nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne uhrádza poistné len na garančné a úrazové poistenie, a to vo výške 1,05 %.

Je dôležité, aby o túto odvodovú výnimku zamestnávateľa študent požiadal v oznámení a čestnom vyhlásení k dohode o brigádnickej práci študentov a môže si ju uplatniť iba u na jednu dohodu!

Pri prekročení hranice 200 eur, platí študent odvody na starobné a invalidné poistenie len zo sumy presahujúcej tento limit, a to vo konkrétne 4% (starobné poistenie) a 3% (invalidné poistenie). Zamestnávateľ v tomto prípade do Sociálnej poisťovne odvádza poistné na starobné, invalidné, garančné, úrazové poistenie a poistenie do rezervného fondu v celkovej výške 22,80 %.

Výhodou je, že pri tomto type dohody sa neplatia preddavky do zdravotnej poisťovne.


V akej výške platia odvody dohodári, ktorí sú súčasne poberateľmi dôchodku?

Za zamestnancov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, ktorí sú súčasne poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného, výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom, invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku platí zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne nižšie odvody. Ich výška nie je ovplyvnená skutočnosťou, či sú vyplácaní pravidelne alebo nepravidelne.

Od 1. júla 2018 nadobudla účinnosť novela Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z., na základe ktorej si poberatelia dôchodkov môžu u zamestnávateľa na jednu dohodu uplatniť odvodovú výnimku na sociálne poistenie vo výške 200 eur (podobne ako študenti pri dohode o brigádnickej práci študentov). Rovnako u nich zamestnávateľ odvádza nižšie poistenie do Sociálnej poisťovne. V prípade hrubej mzdy, ktorá nepresahuje 200 eur mesačne (pri pravidelnom príjme alebo v priemere pri nepravidelnom príjme) bude zamestnávateľ za dôchodcu odvádzať do Sociálnej poisťovne iba odvody na úrazové a garančné poistenie o výške 1,05 %.
 

O toto zvýhodnenie musí dôchodca zamestnávateľa písomne informovať a predložiť tiež čestné vyhlásenie, že si ju v danom kalendárnom mesiaci neuplatňuje u iného zamestnávateľa.

Na celkovú výšku odvodov má vplyv druh poberaného dôchodku. Pri prekročení hranice 200 eur platia všetci dôchodcovia bez rozdielu starobné poistenie vo výške 4 % z prekročenej sumy. 

Odvodová výnimka je výhodná pre obe zúčastnené strany. Zamestnancovi sa jej uplatnením zvyšuje čistá mzda a zamestnávateľovi sa vďaka zníženiu odvodového zaťaženia zníži celková cena práce za zamestnanca.

Podrobný kurz Mzdy a personalistika patrí v Agentúre Jaspis medzi najobľúbenejšie. Lektori vám vysvetlia dôležité paragrafy zákonov a praktické situácie, ktoré vznikajú pri pracovno-právnych vzťahoch.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.