Registrácia pre DPH môže byť povinná, aj keď nedosahujete stanovený obrat

Dane 2.11.2021 Michaela Struhárová
Platenie dane z pridanej hodnoty si väčšina podnikateľov spája s povinnosťou, ktorá vzniká po dosiahnutí určitého obratu, ktorý stanovuje zákon o DPH. Nie je tomu vždy tak.
registrácia pre dph

Osobou, ktorá sa musí registrovať k plateniu DPH sa môže stať aj podnikateľ, ktorý nedosahuje stanovený objem a je na Slovensku neplatca DPH. V článku sa bližšie pozrieme na prípady, kedy je registračná povinnosť pre DPH povinná.

Pre koho je povinná registrácia pre DPH?

Zákon o DPH upravuje povinnosť registrovať sa pre platenie dane z pridanej hodnoty v § 4, v § 7 a v § 7a. Okrem toho registráciu zahraničnej osoby upravujú § 5 a § 6.

Podľa § 4 zákona o DPH je povinný registrovať sa ten podnikateľ, ktorý spĺňa tieto 2 podmienky:

Ako sa registrovať pre DPH? 

Keď podnikateľ splní uvedené podmienky, do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci musí podať žiadosť o registráciu pre daň. Môže sa tak stať aj po 2 alebo 3 mesiacoch. Rozhodujúci je mesiac, kedy je dosiahnutý obrat 49 790 eur.

Po podaní žiadosti podnikateľovi vydá daňový úrad osvedčenie k DPH, a to:

registracia-dph-§4.jpg

Zábezpeka pre daň

Zábezpeku pre daň vyrubuje daňový úrad osobám, ktoré zákon o DPH označuje v § 4c ods. 1 ako rizikové osoby. Daňový úrad určí výšku zábezpeky medzi 1000 - 500 000 eur. Po vyrubení zábezpeky je fyzická alebo právnická osoba povinná uhradiť ju do 20 dní od doručenia rozhodnutia na účet daňového úradu. Ak by zábezpeka nebola uhradená, osvedčenie k DPH podnikateľovi daňový úrad vydá, ale zábezpeku bude vymáhať.

Získajte istotu v problematike DPH a prihláste sa na praktické školenie Zákona o DPH, ktoré je plné príkladov z daňovej praxe.

Ste neplatiteľ DPH? V určitých prípadoch sa musíte tiež registrovať pre DPH

Ak keď nedosahujete stanovený obrat, aby ste sa stali platiteľom DPH na Slovensku, v podnikaní nastávajú situácie, kedy sa aj neplatiteľ DPH musí registrovať. Tieto prípady upravujú § 7 a § 7a zákona o DPH.

Registrácia pre DPH podľa § 7

Ak nakupujete tovar z iného členského štátu, môže sa na vás vzťahovať povinnosť registrovať sa pre DPH aj keď na Slovensku ste neplatca DPH.

Nastáva v prípade, že:

Dôležité je vedieť, že žiadosť o registráciu sa podáva ešte pred nadobudnutím tovaru, ktorý presiahne hodnotu 14 000 eur. Ak máte napríklad dve dodávky tovaru a viete, že až dodaním druhej dodávky prekročíte stanovenú hodnotu, ešte pred jej dodaním ste povinný podať žiadosť o registráciu pre daň.

Pri registrácii podľa § 7 nie je možnosť odpočtu DPH, na ktorý má nárok platiteľ DPH na Slovensku. Niektorí podnikatelia sa práve kvôli odpočtu DPH registrujú ako platitelia DPH na Slovensku, pretože to pre nich je výhodnejšie.

registrácia pre dph

Registrácia pre DPH podľa § 7a

Ak prijímate služby z iného členského štátu alebo poskytujete svoje služby niekomu z iného členského štátu, podľa § 7a zákona o DPH sa musíte registrovať pre daň. V súčasnosti sa touto otázkou zaoberajú tí, ktorí platia za reklamu na Facebooku alebo Google alebo si zarábajú umiestňovaním reklám Google AdSense na svojich webstránkach.

Množstvo firiem si platí za internetovú reklamu bez toho, aby si uvedomili, že spĺňajú podmienky registrácie podľa § 7a a vzniká im povinnosť platiť DPH aj keď sú na Slovensku neplatci DPH.

Povinnosť registrovať sa pre daň vzniká ešte pred prijatím služby z iného členského štátu (napríklad reklama na Facebooku alebo Google) alebo pred dodaním služby do iného členského štátu, kedy sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Po podaní žiadosti o registráciu vydá daňový úrad do 7 dní osvedčenie a pridelí osobe IČ DPH. Osoba sa nestáva platiteľom DPH na Slovensku a nemá preto nárok na odpočítanie dane.

Ak prijímate služby z iného členského štátu, máte povinnosť do 25. dňa nasledujúceho mesiaca podať daňové priznanie k DPH zaplatiť daň z hodnoty prijatej služby. 

Príklad:  

12.9.2021 zakúpite reklamu na Facebooku. Na konci mesiaca obdržíte faktúru a do 25.10.2021 ste povinný podať daňové priznanie a daň uhradiť. Ak v októbri 2017 nezaplatíte za žiadnu reklamu, do 25.11.2021 vám povinnosť podať daňové priznanie odpadá.

Ak dodávate služby do iného členského štátu, do 25 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka podávate súhrnný výkaz, kde uvediete sumu dodaných služieb do iného členského štátu a osobou, ktorá má uhradiť daň je príjemca služby.

Viac príkladov a najdôležitejšie paragrafy vám vysvetlia naši lektori na školení Zákon o DPH. Pozrite si aktuálne termíny a voľné miesta.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.