Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov počas pandémie

Dane 8.5.2020 Michaela Struhárová
Odklad platby preddavkov na daň z príjmov upravuje novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti alebo “ lex korona“ s účinnosťou od 25.4.2020.
odklad platby preddavkov na daň z príjmov

Koho sa odklad preddavkov na daň z príjmov týka? 

Podľa § 24a zákona č. 67/2020 sa odklad preddavkov na daň z príjmov týka príslušného mesiaca alebo štvrťroku, za ktorý má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, a tieto preddavky sú splatné počas obdobia pandémie. 

Preddavky sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, počas ktorého podnikateľovi poklesli tržby minimálne o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (mesiac alebo štvrťrok).

Postup podľa § 24a ods. 2 zákona č. 67/2020 si môžu uplatniť aj tí daňovníci, ktorí majú od správcu dane určené platenie preddavkov na daň inak. 

Aj daňovníci, ktorí nemajú pokles tržieb o 40 % môžu požiadať správcu dane o platenie preddavkov na daň inak. 

pokles tržieb koronavírus covid 19

Ako požiadať o odklad platenia preddavkov? 

Neplatenie preddavkov si daňovník uplatní predložením čestného vyhlásenia o splnení podmienok príslušnému správcovi dane. Vyhlásenie musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. 

Daňovník musí lehotu na predloženie tohto vyhlásenia stihnúť, pretože na ňu sa nevzťahuje odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4

Za aké obdobie bude možné odložiť platenie preddavkov na daň? 

Ako informuje na svojich stránkach Ministerstvo financií, odloženie preddavkov bude možné prvýkrát uplatniť na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020. Daňovník musí najneskôr 17. 5. 2020 oznámiť správcovi dane, že spĺňa podmienky na odklad platenia preddavkov na daň z príjmov a chce využiť túto možnosť. 

V praxi to znamená, že pri mesačných platbách preddavkov nemusia platiť preddavky za máj 2020 tí podnikatelia, ktorým v apríli 2020 poklesli tržby o minimálne 40 % v porovnaní s aprílom 2019. 

Pri štvrťročných platbách zasa podnikatelia nemusia platiť preddavky na druhý štvrťrok 2020, ak im v prvom štvrťroku 2020 v porovnaní s prvým štvrťrokom 2019 klesli tržby o minimálne 40 %.

odklad platby preddavkov na daň z príjmov

Ako platiť preddavky na daň počas trvania pandémie? 

Daňovník sa môže ocitnúť v jednej z štyroch situácii: 

1. Uplatní si postup podľa § 24a zákona č. 67/2020 

Daňovník v lehote do 15 dní pred splatnosťou preddavku podá príslušnému správcovi dane čestné vyhlásenie o minimálne 40 % poklese tržieb a nebude platiť preddavky

2. Od správcu dane majú určené platenie preddavkov inak

Aj daňovník, ktorý má od správcu dane určené platenia preddavkov na daň inak si môže si uplatniť postup podľa § 24a zákona č. 67/2020 a nebude platiť preddavky. Rozhodnutie správcu dane o platení preddavkov na daň inak stráca platnosť na obdobie, v ktorom si daňovník uplatňuje možnosť neplatiť preddavky. 

Ministerstvo financií upozorňuje, že ak správca dane dodatočne zistení nesplnenie podmienok, daňovník bude mať povinnosť zaplatiť preddavky na daň za mesiace, v ktorých nesplnil podmienky a ich vo výška bude určená podľa podaného daňového priznania.

3. Daňovník podal daňové priznanie za rok 2019 a mal vypočítanú nižšiu daňovú povinnosť ako v roku 2018

Daňovník bude platiť vypočítané nižšie preddavky

4. Daňovník podal daňové priznanie za rok 2019 a mal vypočítanú vyššiu daňovú povinnosť ako v roku 2018

Nariadenie vlády č. 104/2020 Z. z. s účinnosťou od 30.4.2020 upravilo výhodnejšie podmienky platenia preddavkov. Takýto daňovník pokračuje v platení preddavkov v rovnakej výške ako doteraz až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ktorá je podľa § 21 zákona č. 67/2020 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Po tomto období bude daňovník platiť preddavky na daň z príjmov podľa podaného daňového priznania za rok 2019. 

Ak daňovník zaplatil vyššie preddavky na daň za apríl, môže správcu dane požiadať o vrátenie rozdielu. 

Kedy si daňovník odložené preddavky na daň vysporiada?

Daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020. 

Ďalšie opatrenia na pomoc zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO počas obdobia pandémie sme rozpísali v samostatnom článku

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.