Triedenie účtovných jednotiek: Mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť v zmysle § 2 ods. 5 Zákona o účtovníctve sa zatriediť do veľkostných skupín podľa splnenia jednotlivých kritérií.
mikro malá a veľká účtovná jednotka

Podľa Zákona o účtovníctve sa účtovná jednotka zaraďuje do jednej z troch nasledovných veľkostných skupín:

Povinnosť rozdelenia do veľkostných skupín majú obchodné spoločnosti, družstvá, fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, a pozemkové spoločenstvá.

mikro malá a veľká účtovná jednotka

Kritériá na zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny

1. Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zaradí účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

a) celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,

b) čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

 

2. Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,

b) čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

 

3. Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,

b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

mikro malá a veľká účtovná jednotka

Zatriedenie novej účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny

Novovzniknutá účtovná jednotka sa na základe vlastného rozhodnutia zatriedi do účtovnej skupiny, či už ako mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka, alebo ako veľká účtovná jednotka. 

V tejto veľkostnej skupine potom zostáva aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, t. j. ak sa účtovná jednotka v roku 2018 zatriedi ako malá účtovná jednotka, bude pokračovať ako malá účtovná jednotka aj v roku 2019.

Zmena zatriedenia do účtovných skupín

Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky uvedené Zákonom o účtovníctve. 

Účtovná jednotka nemôže meniť svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.

Príklad

Účtovná jednotka, má stanovené účtovné obdobie kalendárny rok. V rokoch 2017 a 2018 bola podľa Zákona o účtovníctve zatriedená do veľkostnej kategórie malá účtovná jednotka. V roku 2017 však účtovná jednotka prvýkrát prekročila podmienky, ktoré sú stanovené pre malú účtovnú jednotu. Zároveň účtovná jednotka zistila, že aj k 31. 12. 2018 prekročila podmienky pre malú účtovnú jednotku.

V zmysle vyššie uvedených skutočností je účtovná jednotka povinná od 1. 1. 2019 postupovať pri účtovaní ako veľká účtovná jednotka.

mikro malá a veľká účtovná jednotka

Rozdiely pri vedení účtovníctva pre jednotlivé veľkostné skupiny

Účtovanie u veľkej účtovnej jednotky sa líši najmä tým, že veľká účtovná jednotka je na rozdiel od malej účtovnej jednotky povinná účtovať niektoré účtovné prípady na osobitných analytických účtoch podľa prepojenosti účtovných jednotiek a podielovej účasti.

Malá a veľká účtovná jednotka

Malá účtovná jednotka a veľká účtovná jednotka majú ustanovený rovnaký vzor tlačív na zostavenie účtovnej závierky, no i napriek tomu sa riadia podľa rozdielnych opatrení pre zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka pozostáva z týchto výkazov:

Veľká účtovná jednotka na rozdiel od malej účtovnej jednotky v poznámkach uvádza nasledovné údaje:

mikro malá a veľká účtovná jednotka

Mikro a malá účtovná jednotka

Mikro účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky postupuje v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74. Ide o samostatné opatrenie pre mikro účtovné jednotky, podľa ktorého zostavia účtovnú závierku v zjednodušenej skrátenej podobe.

Účtovná závierka pozostáva z týchto výkazov:

Rozdiely pri vedení účtovníctva mikro účtovnou jednotkou v porovnaní s malou účtovnou jednotkou:

 

Viac o účtovaní v sústave podvojného účtovníctva sa dozviete na našom kurze. 
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.