Novela Zákonníka práce: Aké zmeny prináša?

Mzdy 2.5.2018 Michaela Struhárová
Od 1.5.2018 nadobúda účinnosť novela Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila vo februári 2018. Či ste zamestnanec, alebo vediete mzdové účtovníctvo, toto sú najdôležitejšie zmeny, o ktorých treba vedieť.


 

1. Zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok

Novela prináša zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok z doterajších 50 % na 100 % priemerného zárobku.

2. Zavedenie nového mzdového zvýhodnenia za prácu cez víkend

Nové mzdové zvýhodnenia za prácu cez víkend sa zavádzajú nasledovne :

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

od 1.5.2018 do 30.04.2019 vo výške 25% minimálnej mzdy za hodinu

od 1.5.2019 vo výške 50% minimálnej mzdy za hodinu

Ak sú splnené podmienky zo zákona t. j. povaha práce alebo podmienky prevádzky si vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť nasledujúce mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, a to

od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 20% minimálnej mzdy za hodinu

od 1.5.2019 vo výške 45% minimálnej mzdy za hodinu

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 50% minimálnej mzdy za hodinu

od 1.5.2019 vo výške 100% minimálnej mzdy na hodinu

Ak je nevyhnutné, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť nasledujúce mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, a to

od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 40% minimálnej mzdy za hodinu

od 1.5.2019 vo výške 90% minimálnej mzdy na hodinu


 

3. Zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a mzdovej kompenzácie za rizikovú prácu

V novele Zákonníka práce dochádza k zvýšeniu mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a mzdovej kompenzácie za rizikovú prácu a to nasledovne:

Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci

neriziková práca

od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 30% minimálnej mzdy za hodinu

od 1.5.2019 vo výške 40% minimálnej mzdy na hodinu

riziková práca

od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 35% minimálnej mzdy za hodinu

od 1.5.2019 vo výške 50% minimálnej mzdy na hodinu

Ak vaša práca spĺňa podmienky zákona, čiže si vyžaduje, aby jej prevažnú časť vykonávali v noci, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť pre nerizikovú prácu nižšie mzdové zvýhodnenie, a to

od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške 25% minimálnej mzdy za hodinu

od 1.5.2019 vo výške 35% minimálnej mzdy na hodinu

4. Zavedenie 13. a 14. platu

Novela Zákonníka práce zavádza možnosť zamestnávateľov vyplatiť zamestnancom tzv. 13. a 14. čo znamená, že ide o plnenie, ktoré zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti letných dovoleniek (mzda vyplácaná v mesiaci jún) a vianočných sviatkov (mzda vyplácaná v mesiaci december).

13. plat sa bude považovať za príjem oslobodený od dane za nasledujúcich podmienok:

najviac v sume 500 EUR (v úhrne od všetkých zamestnávateľov), ak suma vyplateného 13. platu je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca

a ak zamestnanec pôsobí u zamestnávateľa k 30.4. príslušného kalendárneho roka aspoň 2 roky nepretržite.

Do základu sa zahrnie len príjem, ktorý uvedenú sumu prevyšuje. Prvýkrát sa daňové oslobodenie použije na sumu vyplatenú v období 06/2019.


 

14. plat sa bude považovať za príjem oslobodený od dane za nasledujúcich podmienok:

najviac v sume 500 EUR (v úhrne od všetkých zamestnávateľov), ak suma vyplateného 14. platu je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,

ak zamestnanec pôsobí u zamestnávateľa k 31.10 príslušného kalendárneho roka aspoň 4 roky nepretržite

a za príslušné zdaňovacie obdobie bol zamestnancovi vyplatený 13. plat.

Do základu sa zahrnie len príjem, ktorý uvedenú sumu prevyšuje. Prvýkrát sa daňové oslobodenie použije na sumu vyplatenú v období 12/2018, a to za predpokladu, že zamestnancovi bol vyplatený aj 13. plat.

Odvody na sociálne sa z predmetných plnení budú odvádzať nasledovne:

odvody na sociálne poistenie sa budú odvádzať z 13. platu vyplateného počas kalendárneho roka 2018 až 2020, a zo 14. platu vyplateného počas kalendárneho roka 2018,

v rokoch 2019 a 2020 bude odvod na sociálne poistenie závislý od toho, či 14. plat bude alebo nebude oslobodený od dane z príjmu.

Následne budú tieto plnenia oslobodené od sociálnych odvodov do výšky oslobodenia od dane z prímov.

5. Ďalšie zmeny

Na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody práce vykonávanej mimo pracovný pomer, sa budú vzťahovať aj ustanovenia upravujúce nároky zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce, nakoľko u týchto príplatkov je ich minimálna výška odvodená zo sumy hodinovej minimálnej mzdy.

Novela upravuje limit, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať na to, aby bolo možné zistiť jeho priemerný zárobok tzv. dovolenkový priemer. Pôvodných 22 dní alebo 170 hodín sa upravuje na hodnoty 21 dní alebo 168 hodín.

Novela ukladá zamestnávateľovi aj ďalšiu povinnosť. Od 1. 5. 2018 bude musieť byť v každej uverejnenej pracovnej ponuke uvedená základná hrubá mzda, v ktorej nie sú obsiahnuté príplatky napríklad za prácu v noci. Nástupná mzda zamestnanca následne nemôže byť nižšia, ako tá, ktorá mu bola na základe inzerátu ponúknutá.


 

Upravujú sa náležitosti potvrdenia o zamestnaní, ktoré zamestnávateľ vydáva podľa § 75 Zákonníka prace.

Vediete mzdové účtovníctvo? Príďte na odborné školenie Zákonníka práce, ktoré sa venuje zmenám a ich dopadom. Pozrite si aktuálne termíny školenia.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.