Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Novela Zákonníka práce: Aké zmeny prináša?

Od 1.5.2018 nadobúda účinnosť novela Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila vo februári 2018. Či ste zamestnanec, alebo vediete mzdové účtovníctvo, toto sú najdôležitejšie zmeny, o ktorých treba vedieť.


1. Zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok

Novela prináša zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok z doterajších 50 % na 100 % priemerného zárobku.

2. Zavedenie nového mzdového zvýhodnenia za prácu cez víkend

Nové mzdové zvýhodnenia za prácu cez víkend sa zavádzajú nasledovne :

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Ak sú splnené podmienky zo zákona t. j. povaha práce alebo podmienky prevádzky si vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť nasledujúce mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, a to

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Ak je nevyhnutné, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť nasledujúce mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, a to


3. Zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a mzdovej kompenzácie za rizikovú prácu

V novele Zákonníka práce dochádza k zvýšeniu mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a mzdovej kompenzácie za rizikovú prácu a to nasledovne:

Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci

neriziková práca

riziková práca

Ak vaša práca spĺňa podmienky zákona, čiže si vyžaduje, aby jej prevažnú časť vykonávali v noci, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť pre nerizikovú prácu nižšie mzdové zvýhodnenie, a to

4. Zavedenie 13. a 14. platu

Novela Zákonníka práce zavádza možnosť zamestnávateľov vyplatiť zamestnancom tzv. 13. a 14. čo znamená, že ide o plnenie, ktoré zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti letných dovoleniek (mzda vyplácaná v mesiaci jún) a vianočných sviatkov (mzda vyplácaná v mesiaci december).

13. plat sa bude považovať za príjem oslobodený od dane za nasledujúcich podmienok:

Do základu sa zahrnie len príjem, ktorý uvedenú sumu prevyšuje. Prvýkrát sa daňové oslobodenie použije na sumu vyplatenú v období 06/2019.


14. plat sa bude považovať za príjem oslobodený od dane za nasledujúcich podmienok:

Do základu sa zahrnie len príjem, ktorý uvedenú sumu prevyšuje. Prvýkrát sa daňové oslobodenie použije na sumu vyplatenú v období 12/2018, a to za predpokladu, že zamestnancovi bol vyplatený aj 13. plat.

Odvody na sociálne sa z predmetných plnení budú odvádzať nasledovne:

Následne budú tieto plnenia oslobodené od sociálnych odvodov do výšky oslobodenia od dane z prímov.

5. Ďalšie zmeny

Na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody práce vykonávanej mimo pracovný pomer, sa budú vzťahovať aj ustanovenia upravujúce nároky zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce, nakoľko u týchto príplatkov je ich minimálna výška odvodená zo sumy hodinovej minimálnej mzdy.

Novela upravuje limit, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať na to, aby bolo možné zistiť jeho priemerný zárobok tzv. dovolenkový priemer. Pôvodných 22 dní alebo 170 hodín sa upravuje na hodnoty 21 dní alebo 168 hodín.

Novela ukladá zamestnávateľovi aj ďalšiu povinnosť. Od 1. 5. 2018 bude musieť byť v každej uverejnenej pracovnej ponuke uvedená základná hrubá mzda, v ktorej nie sú obsiahnuté príplatky napríklad za prácu v noci. Nástupná mzda zamestnanca následne nemôže byť nižšia, ako tá, ktorá mu bola na základe inzerátu ponúknutá.


Upravujú sa náležitosti potvrdenia o zamestnaní, ktoré zamestnávateľ vydáva podľa § 75 Zákonníka prace.

Vediete mzdové účtovníctvo? Príďte na odborné školenie Novela Zákonníka práce, ktoré sa venuje zmenám a ich dopadom. Pozrite si aktuálne termíny školenia.

publikované: 02. 05. 2018

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.