Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania v 4 krokoch

Účtovníctvo 30.1.2021 Michaela Struhárová
Na čo v účtovníctve slúži a z akých krokov pozostáva inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?
inventarizácia

Inventarizácia je povinná podľa § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Inventarizáciou účtovná jednotka zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a overuje, či stav majetku, záväzkov a vlastného imania zodpovedá skutočnosti a či ich ocenenie zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia je súčasťou účtovnej uzávierky, teda procesu uzatvárania účtovného obdobia.

Kedy sa vykonáva inventarizácia? 

Inventarizácia sa vykonáva k 31.12., resp. ku dňu, ku ktorému zostavujeme účtovnú závierku. Pri hospodárskom roku to môže byť iný deň, závisí od zvoleného obdobia, napríklad ak je zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1. 4. do 31. 3., tak sa bude inventarizácia vykonávať ku dňu 31. 3.

Ak si to situácia vyžaduje, inventarizácia sa musí vykonať aj v prípadoch, keď sa zostavuje mimoriadna alebo priebežná účtovnú závierka. Je to napríklad pre obchodno-právne účely, keď sa účtovná jednotka zlučuje, predáva (vtedy zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku) alebo to môžu byť finančné dôvody, napríklad spoločnosť žiada o úver a banka potrebuje priebežnú účtovnú závierku.

Pre hmotný majetok, okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti, sa môže vykonať inventarizácia aj v inej lehote ako ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nesmie však prekročiť 4 roky. Periodicita inventarizácie záleží aj od účtovnej jednotky. Môže urobiť viackrát v priebehu účtovného obdobia, ale povinné je vykonanie inventarizácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Smernica účtovnej jednotky pre vykonanie inventarizácie

K tomu, aby účtovná jednotka vedela inventarizáciu vykonať slúži interná smernica alebo predpis o inventarizácii, kde je popísaný priebeh inventarizácie, ktorý musí byť v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Interná smernica ustanovuje postup a termíny vykonania inventarizácie, stanovuje členov inventarizačnej komisie, ktorí sú zodpovední za správne vykonanie jednotlivých častí inventarizácie a spôsob, akým bude účtovná jednotka účtovať zistené inventarizačné rozdiely. 

Postup inventarizácie

Inventarizácia pozostáva zo štyroch krokov:

  1. inventúra a vyhotovenie inventúrneho súpisu,
  2. porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve, vyčíslenie a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov,
  3. posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou,
  4. vyhotovenie inventarizačného zápisu.
inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

Aký je rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou? 

Inventúra predstavuje jeden z krokov inventarizácie, ide teda o čiastkový úkon v rámci inventarizácie. Slúži na zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania v peňažných jednotkách, prípadne v jednotkách množstva.

Podľa toho, čo je predmetom inventúry rozoznávame tri druhy: 

Podľa § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve fyzická inventúra hmotného majetku okrem zásob, ktorá sa nedá vykonať k dátumu zostavenia účtovnej závierky, môže prebehnúť počas posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. 

Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia, no stav hmotného majetku musí preukázať k dátumu zostavenia účtovnej závierky. Stav zásob zistený fyzickou inventúrou sa upraví o prírastky a úbytky za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Záverečným krokom inventúry je vyhotovenie inventúrneho súpisu, v ktorom sú zaznamenané skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania. Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý dokazuje vykonanie inventúry. Musí obsahovať povinné údaje, ktoré upravuje § 30 zákona o účtovníctve

rozdiel inventúra a inventarizácia

Aké výsledky môže zistiť inventarizácia?

Po zistení skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania vykoná účtovná jednotka porovnanie so stavom v účtovníctve. Výsledok porovnania môže byť:

Ak skutočný stav nie je rovnaký ako účtovný stav a účtovná jednotka nemá účtovný doklad, ktorým by preukázala tento rozdiel, vzniká inventarizačný rozdiel. Účtovná jednotka je podľa § 30 ods. 7 zákona o účtovníctve povinná zaúčtovať rozdiel do účtovného obdobia, za ktoré sa vykonáva inventarizácia. 

Inventarizačný rozdiel môže byť:

Za inventarizačný rozdiel sa nepovažujú rozdiely, ktoré vznikli v dôsledku chybného účtovania, škody a prirodzený úbytok zásob, ktorý má účtovná jednotka stanovený vo svojom vnútornom predpise.

Účtovanie inventarizačných rozdielov

výsledok inventarizácie inventarizačný zápis

Úprava ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve

Dôležitou súčasťou inventarizácie je povinnosť upraviť ocenenie hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov za účelom zreálnenia ocenenia v účtovníctve tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Ak je opodstatnené predpokladať, že hodnota majetku sa zníži pod jeho účtovnú hodnotu, ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami. Opravné položky sa netvoria k záväzkom. Veľmi často využívané sú opravné položky k pohľadávkam po splatnosti s vysokým predpokladom, že ich odberateľ nezaplatí.  

Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky, ale ich zvýšenie alebo zníženie sa účtuje priamo na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov. Takáto situácia môže vzniknúť ak je záväzok po splatnosti a podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále.

Rozdiely, ktoré vyplynú z úpravy ocenenia majetku a záväzkov sa nepovažujú za inventarizačné rozdiely.

Platí, že inventarizačný rozdiel zúčtovaný do nákladov je pripočítateľnou položkou k základu dane (vždy) a inventarizačný rozdiel zúčtovaný do výnosov je súčasťou základu dane (vždy).

Inventarizačný zápis a jeho náležitosti

Záverečným krokom inventarizácie je vyhotovenie inventarizačného zápisu, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva. Musí obsahovať povinné údaje, ktoré upravuje § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve:

Detailnejšie sa inventarizácii a ďalším povinnostiam pri zostavení účtovnej závierky venujeme na online kurze Zostavenie účtovnej závierky

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.