Novela Zákonníka práce: vyššie príplatky za prácu cez víkend a v noci od mája 2019

Mzdy 16.5.2019 Martina Švaňová
Od 1.5.2018 novela Zákonníka práce zaviedla do praxe povinné vyplácanie nových mzdových zvýhodnení za prácu cez víkendy a tiež navýšenie príplatkov za prácu vo sviatok a v noci, čo zaiste pocítil na výplate nie jeden zamestnanec pracujúci napr. v obchode, vo výrobe, či v gastro prevádzke. Druhá fáza zvyšovania je účinná od 1.5.2019.
Vyššie príplatky 2019 Zákonník práce

Aby však vyplácanie týchto plnení nebolo pre zamestnávateľov také “bolestivé”, navýšenie bolo prijaté v dvoch fázach:

prvá fáza navýšenia je účinná od 1.5.2018

druhá fáza navýšenia je účinná od 1.5.2019.

Príplatky za prácu vo sviatok, za prácu cez víkend a v noci upravuje § 122§ 123 zákona č. 311/2001 - Zákonníka práce (ďalej len “Zákonník práce”).

Koho sa príplatky týkajú?

Všetky tieto príplatky patria za prácu zamestnancom pracujúcich:

v pracovnom pomere,

v štátnozamestnaneckom pomere,

vo verejnej správe,

na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práci študenta).

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 1.5.2019

Podľa § 122a Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Prehľad minimálnej výšky príplatku za prácu v sobotu

 do 30.4.2019od 1.5.2019
% sadzba25 % minimálnej mzdy v €/hod.50 % minimálnej mzdy v €/hod.
nominálna sadzba0,7473 €/hod.1,4945 €/hod.

V prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca v sobotu vykonávala pravidelne, výšku mzdového zvýhodnenia možno dohodnúť aj v nižšej sume.

Zníženie je možné na sumu najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 1,3451 €/hod. po dohode upravenej v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve a za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

Vyššie príplatky 2019 Zákonník práce

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu od 1.5.2019

Podľa § 122b Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu práce v nedeľu popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

 

Prehľad minimálnej výšky príplatku za prácu v nedeľu

 do 30.4.2019od 1.5.2019
% sadzba50 % minimálnej mzdy v €/hod.100 % minimálnej mzdy v €/hod.
nominálna sadzba1,4945 €/hod.2,989 €/hod.

 

Aj tu je možné dohodnúť nižšiu sumu  mzdového zvýhodnenia v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca v nedeľu vykonávala pravidelne.

Znížený príplatok musí byť najmenej vo výške 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 2,6901 €/hod. po dohode upravenej v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve a za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci od 1.5.2019

Podľa § 123 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu práce v noci popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

 

Prehľad minimálnej výšky príplatku za prácu v noci

/kurz/mzdy-pre-pokrocilych/ 

 do 30.4.2019od 1.5.2019
   (nerizikové povolanie)  
% sadzba30 % minimálnej mzdy v €/hod.40 % minimálnej mzdy v €/hod.
nominálna sadzba0,8967 €/hod.1,1956 €/hod.
 do 30.4.2019od 1.5.2019
  (rizikové povolanie) 
% sadzba35 % minimálnej mzdy v €/hod.50 % minimálnej mzdy v €/hod.
nominálna sadzba1,0462 €/hod.1,4945 €/hod.

Rovnako tu platí, že v prípade ak si to povaha práce alebo podmienky prevádzky zamestnávateľa vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci (t.j. v čase medzi 22.00 hod. a 06.00 hod. ráno), je možné dohodnúť znížený príplatok za nočnú prácu najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 1,0462 €/hod. Musí to však byť dohodnuté v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve. Takéto zníženie sadzby príplatku za nočnú prácu však nemožno uplatniť v prípade rizikového povolania.

Pozn.: Všetky vyššie uvedené príplatky sa počítajú z minimálnej hodinovej mzdy, t.j. zo sumy 2,989 eur/hod., stanovenej osobitným predpisom (Nariadením Vlády SR č. 300/2018 o stanovení výšky minimálnej mzdy pre rok 2019).

Vyššie príplatky 2019 Zákonník práce

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok od 1.5.2019

Výška príplatku za prácu cez sviatok sa od 1.5.2019 nemení, zostáva nezmenená. Ak zamestnanec pracuje počas sviatku, tak mu naďalej patrí popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Ak je zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, tak potom za hodinu práce vo sviatok mu patrí najmenej suma 2,989 eur/hod

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí na kurzoch Mzdy a personalistka a Mzdy pre pokročilých

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.