Zabezpečenie stravovania - pravidlá výberu gastrolístkov alebo peňazí + daňové hľadisko

Tipy 23.3.2021 Michaela Struhárová
Zmena v poskytovaní stravovania a možnosť výberu gastrolístkov alebo peňazí priniesla otázky, čo je výhodnejšie pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Komu sa oplatí ponechať si stravné lístky? Ako sa zmení živnostníkom započítavanie výdavkov na stravné?
stravovacie zariadenie

Povinnosť zabezpečovať stravovanie, ktorú upravuje § 152 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, zostáva zachovaná. Pre zamestnávateľov, ktorí zabezpečujú stravovanie vo vlastnej alebo prenajatej jedálni, sa nič nemení. 

Zmena sa dotýka tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevie zabezpečiť stravovanie prostredníctvom jedálne alebo iného stravovacieho zariadenia, či už vlastného alebo prenajatého. 

Zabezpečením stravovania sa rozumie poskytnutie jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny, a to:

Komu zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie? 

Nárok na zabezpečenie stravovania má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Ak pracovný čas jednej zmeny trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie.

Zamestnávateľ voči zamestnancovi alebo dočasne pridelenému zamestnancovi a agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi nemá povinnosť zabezpečovať stravovanie voči zamestnancom:

zabezpečenie stravovania

Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zamestnancom sa dáva v taxatívne vymedzených prípadoch (§ 152 ods. 6 Zákonníka práce) alebo ako alternatíva zvolená zamestnancom (§ 152 ods. 7 Zákonníka práce).

Rovnako ako pri zabezpečení stravovania, keďže finančný príspevok nemožno chápať ako zabezpečenie stravovania, nárok na finančný príspevok na stravovanie vzniká zamestnancovi, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny a pri pracovnej zmene, ktorá trvá viac ako 11 hodín môže zamestnávateľ poskytnúť ďalší finančný príspevok.

A akých prípadoch zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie? 

Ak nejde o uvedené prípady a zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení, je povinný umožniť zamestnancovi výber:

Aké práva a povinnosti má zamestnanec a zamestnávateľ pri zabezpečení stravovania 

stravné home office práca z domu

Povinnosťou zamestnávateľa je aj vypracovať vnútorný predpis, ktorý bude upravovať podrobnosti výberu zamestnanca a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu zamestnanca. Každý zamestnanec obdrží formulár, na základe ktorého vykoná voľbu stravovania.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok na stravovanie aj zo sociálneho fondu vo všetkých prípadoch:

Príspevky na stravovanie sú podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov z pohľadu zamestnanca príjmom oslobodeným od dane, a to vo výške:

Príspevky na stravovanie zamestnancov sú z pohľadu zamestnávateľa limitovaným daňovo uznaným výdavkom (§ 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov) v rozsahu, v akom zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce.

Zabezpečovanie stravovania a ďalšie zmeny v Zákonníku práce

Je dôležité upozorniť na termín odovzdania stravných lístkov, resp. splatnosti finančného príspevku zamestnancom. Ak si chce zamestnávateľ uplatniť výdavky na zabezpečenie stravovania, resp. finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zamestnancov ako daňovo uznateľné, nesmú byť vydané/zaplatené spätne (hovoríme o dodatočnom poskytnutí príspevku alebo o dodatočnom vydaní stravných lístkov zamestnancov, napr. kvôli tomu, že kuriér meškal s ich doručením). Aj finančný príspevok musí byť zamestnancovi vyplatený tak, aby ho mohol použiť na stravovanie.

Novelou Zákonníka práce účinnou od 1.3.2021 sa upravilo aj vymedzenie zložky mzdy, ktoré hovorí o tom, že príspevok na stravovanie sa nepovažuje za mzdu.

Zamestnanci pracujúci v rôznych prevádzkach tej istej spoločnosti môžu mať inú formu zabezpečenia stravovania tak, ako to ustanovuje Zákonník práce.

zabezpečenie stravovania zamestnancov

V akých prípadoch je výhodné zvoliť si stravovacie poukážky?

V prípade SZČO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pretože je pohodlnejšie kúpiť stravovacie poukážky (samozrejme vopred, nie spätne) ako účtovať každý jeden individuálny doklad za stravovanie v stravovacom zariadení, ktoré predstavujú zvýšené výdavky na vedenie účtovníctva.

Výhodnejšie je to tiež v prípade tých FO, o ktoré zamestnávateľ rozšíril okruh osôb, ktorým zabezpečuje stravovanie (konateľ, spoločník bez pracovnej zmluvy, zamestnanci pracujúci na dohody) a v prípade zamestnancov, ktorí majú exekúcie. Stravovacie poukážky nie je možné exekuovať.

Daňové a účtovné aspekty zabezpečenia stravovania

Pri akejkoľvek forme zabezpečovania stravovania sa vychádza z nasledovného:

  1. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie v sume najmenej 55 % z ceny jedla (hodnoty stravovacej poukážky), najviac však 55 % hodnoty stravného poskytovaného pri pracovných cestách v rozsahu 5 - 12 hodín, čiže maximálne na každé jedlo do výšky 2,81 €.
  2. Pri stravovacích poukážkach musí byť hodnota poukážky najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čiže 3,83 €. Zamestnávateľ na stravný lístok prispieva sumou najmenej 55 % z hodnoty lístka, čo predstavuje sumu 2,11 €. Zvyšná časť sa strháva zo mzdy zamestnanca.
  3. Príspevky na stravovanie zamestnancov sú limitovaným daňovo uznateľným výdavkom v rozsahu v akom sú upravené v § 152 Zákonníka práce, t.j. pre rok 2021 do výšky 2,81 €.
  4. Pri vlastnom stravovacom zariadení sa do základu dane nezahŕňa suma rovnajúca sa hodnote 45 % z rozdielu, o ktorý úhrn výdavkov z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia prevyšuje úhrn príjmov z jeho prevádzky.
  5. Stravovacie poukážky sa vydávajú proti podpisu a majú byť k dispozícii vopred na zakúpenie stravy v deň, keď zamestnanec vykonáva prácu v pracovnej zmene.

Výdavky na stravné a živnostníci 

SZČO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov si môžu do daňových výdavkov uplatniť náklady vynaložené na stravné za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku najviac v rozsahu a vo výške na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. V roku 2021 je výška daňovo uznateľného výdavku na stravné 5,10 €. 

Výnimkou je výdavok na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 

Toto platí, ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, než kde činnosť pravidelne vykonáva. 

Za výkon činnosti v inom mieste ako je miesto pravidelného výkonu činnosti pri 5 - 12 hodín vo výške 5,10 €, pri 12 - 18 hodín vo výške 7,60 €, nad 18 hodín vo výške 11,60 €.

stravné živnostník

Súbeh nároku na príspevok na stravovanie za výkon závislej činnosti a stravného z výkonu práce mimo pravidelného pracoviska je možný, ak sa neprekrývajú.

Maximálna suma výdavkov na stravovanie podnikateľa sa odvíja od počtu odpracovaných kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období, pričom to môžu byť aj dni pracovného  voľna a pracovného pokoja, štátne sviatky. Daňovník však musí vedieť preukázať skutočnosť, že daný deň odpracoval, no akým spôsobom, to nie je špecifikované. 

Stravné zamestnancov je súčasťou online kurzu Mzdy a personalistika, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie. Akreditovaný kurz s certifikátom o absolvovaní otvárame v rôznych termínoch dopoludnia, večer alebo cez víkend. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.