Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Účtovníctvo 30.11.2022 Michaela Struhárová
Ako sa zostavuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctve? Dokedy musí byť schválená a uložená do registra účtovných závierok?
účtovná závierka register účtovných závierok

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná podľa zákona o účtovníctve zostaviť účtovnú závierku.

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Cieľom je poskytnúť informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky pre potreby jej používateľov. Pri zostavovaní riadnej účtovnej závierky vychádzame z predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná závierka a účtovná uzávierka

Pojem účtovná závierka a účtovná uzávierka býva často zamieňaný. Aký je medzi nimi rozdiel?

Účtovná závierka sa zostavuje vždy pri uzatváraní účtovných kníh. Poskytuje informácie o majetku spoločnosti, jej záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia. Predstavuje súbor účtovných výkazov, ktoré podávajú informáciu o celkovom hospodárení firmy. V podvojnom účtovníctve ide o tieto výkazy:

Pod účtovnou uzávierkou rozumieme samotné uzatváranie účtovných kníh. Ide teda o proces spojený s uzatváraním účtovného obdobia, ktorý zahrňuje nasledovné činnosti:

účtovná závierka register účtovných závierok

Rozlišujeme účtovnú závierku riadnu, kedy sa účtovné knihy uzatvárajú k poslednému dňu účtovného obdobia. V ostatných prípadoch sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka.

Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky sa zostavuje v priebehu účtovného obdobia aj priebežná účtovná závierka, a to v prípadoch, ak to vyžaduje osobitný predpis, pričom sa účtovné knihy neuzatvoria.

Lehota na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka je povinná zostaviť riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie, ktorým je 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 

Pre väčšinu účtovných jednotiek je týmto obdobím kalendárny rok. Účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok, ktorý predstavuje obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. 

Lehota na zostavenie účtovnej závierky ustanovená zákonom o účtovníctve je najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia za ktoré sa zostavuje, ak nie je osobitným predpisom ustanovené inak. 

Podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je daňovník na účely podania daňového priznania povinný zostaviť účtovnú závierku a v termíne na podanie daňového priznania ju predložiť správcovi dane. V rovnakom termíne účtovnú závierku ukladá do registra účtovných závierok. Tento termín sa posúva v prípade, ak účtovná jednotka oznámila správcovi dane svoj zámer odložiť lehotu na podanie daňového priznania o 3 alebo 6 celých kalendárnych mesiacov.

účtovná závierka register účtovných závierok

Zostavenie účtovnej závierky podľa veľkostnej skupiny

Účtovná závierka sa zostavuje podľa toho, do akej veľkostnej skupiny je účtovná jednotka zatriedená

Podľa zákona o účtovníctve sa vybrané účtovné jednotky triedia do nasledovných veľkostných skupín:

Účtovná jednotka sa do veľkostnej skupiny zatrieďuje na začiatku účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok (veľkostných kritérií majetok, čistý obrat, priemerný prepočítaný počet zamestnancov) za dve po sebe predchádzajúce účtovné obdobia. Na základe tohto zatriedenia ďalej postupuje pri účtovaní a zostavení účtovnej závierky. Vzory tlačív účtovnej závierky pre jednotlivé typy účtovných jednotiek sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky

Vzor účtovnej závierky je pre malú a veľkú účtovnú jednotku rovnaký. Rozdiel je pri vypĺňaní údajov v jednotlivých riadkoch a v rozsahu poznámok. Líši sa tiež opatrenie, podľa ktorého tieto účtovné jednotky postupujú. Informácie, ktoré obsahuje účtovná závierka sa líšia od veľkostnej skupiny, do ktorej je účtovná závierka zaradená.

účtovná závierka register účtovných závierok

Uchovávanie a overenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka je povinná podľa zákona o účtovníctve uchovávať účtovnú závierku spolu s výročnou správou minimálne počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Počas rovnakého obdobia je povinná uchovávať tiež správu audítora, ak sa na ňu táto povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom vzťahuje.

V súčasnosti má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnila aspoň dve z týchto podmienok: 

Účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

účtovná závierka register účtovných závierok

Register účtovných závierok: schválenie a predkladanie účtovnej závierky

Akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik sú povinné predložiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby bola schválená do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje.

Orgánom príslušným na schválenie je v prípade akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným valné zhromaždenie. V družstve je schvaľujúcim orgánom členská schôdza.

Údaje z riadnej individuálnej a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných závierok.

Prečítajte si: Register účtovných závierok: aké dokumenty sa doň ukladajú?

Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do registra najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Účtovná jednotka môže do registra účtovných závierok uložiť schválenú alebo neschválenú účtovnú závierku. Ak účtovná jednotka vloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, ktorá sa neskôr bezo zmeny schváli, dodatočne do registra ukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky na vzore tlačiva Ministerstva financií Slovenskej republiky. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí do registra účtovných závierok uložiť najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia.

Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka znovu otvorí účtovné knihy, do registra uloží novú schválenú účtovnú závierku, a to bez zbytočného odkladu v lehote. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky už účtovná jednotka samostatne nepodáva.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, do registra ukladá aj správu audítora.

Od 1. januára 2022 sa do registra ukladajú všetky dokumenty povinne v elektronickej podobe.

Priamo do registra účtovných závierok účtovná jednotka nepredkladá žiadne dokumenty. Účtovné závierky sa odovzdávajú spolu s daňovým priznaním príslušnému daňovému úradu, čím je povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov splnená. Správca dane následne za účtovnú jednotku účtovnú závierku do registra uloží.
 

Všetky postupy a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a sú nevyhnutné pre prípravu účtovnej závierky vám radi vysvetlíme na praktických príkladoch na našom kurze

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.