Zákaznícka zóna

Ako darovať 2 % zo zaplatenej dane?

Termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa blíži a rovnako ako po minulé roky sa aj teraz môžete rozhodnúť darovať 2% zo zaplatenej dane.

dve-percenta.jpg

Darovať podiel z daní môžete iba verejnoprávnym neziskovým organizáciám, teda vybranej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu.

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, túto možnosť vyznačia priamo v daňovom priznaní. Fyzické osoby, za ktoré vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ, sú povinné predložiť daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive.

Akú výšku dane môžem darovať?

Fyzická osoba môže poukázať podiel zo zaplatenej dane vo výške 2 %. Ak ste v roku 2019 odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3% z vašej dane. Daňovému úradu v tomto prípade ale musíte priložiť písomné potvrdenie o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu. Toto potvrdenie predložíte od všetkých organizácii, kde ste dobrovoľnícku činnosť v roku 2019 vykonávali.

Právnická osoba môže poukázať 2 % len v prípade, ak v predchádzajúcom roku až do termínu na zaplatenie dane darovala inej organizácii financie na verejnoprospešný účel aspoň vo výške 0,5 % z dane. V opačnom prípade môže poukázať len 1 %. Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj viacerým prijímateľoch, avšak minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 eur.

2% z dane

Postup na darovanie 2% zo zaplatenej dane

Ak ste sa rozhodli pomôcť niektorej z neziskových organizácií týmto spôsobom a darovať im podiel z odvedenej dane postupujete nasledovne.

1. V zozname zverejnenom Notárskou komorou Slovenskej republiky si vyberiete niektorú z neziskových organizácií, ktorej podiel z dane odvediete. Tento zoznam je každoročne zverejňovaný Notárskou komorou do 15. januára kalendárneho roka.

2. Ďalším krokom je vyplnenie potrebných daňových formulárov na poukázanie podielu zo zaplatenej dane. Ak si daňové priznanie podávate sami, Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby. V daňovom priznaní typu A vyplníte oddiel VIII., pre typ B je potrebné vyplniť oddiel XII.

Ako vyplniť oddiel VIII. v daňovom priznaní typu A sme uviedli v našom návode na vyplnenie daňového priznania.

Ak ste fyzická osoba zamestnanec, do 15. februára musíte požiadať vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Po splnení daňovej povinnosti požiadate zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov

3. Následne toto Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov pripojíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Toto vyhlásenie podávate na osobitnom tlačive a nájdete ho na internetovej stránke Finančnej správy. V tlačive vyplníte svoje údaje a údaje organizácie, ktorej ste sa rozhodli podiel z dane darovať. Veľa organizácii má na svojich internetových stránkach toto Vyhlásenie k dispozícii už s predvyplnenými údajmi o sebe. Dôležitými údajmi, ktoré vo Vyhlásení nezabudnite vyplniť sú údaje k zaplatenej dani v riadku 12 až 14.

Do riadka 12 napíšte výšku dane, ktorú ste odviedli (nájdete ju v riadku číslo 23 v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré vám vystavil zamestnávateľ). Do riadka 13 doplníte 2%, príp. 3% zo sumy tejto odvedenej dane. Fyzická osoba môže darovať podiel z dane len jednému prijímateľovi, pričom táto suma musí byť minimálne 3 €.

Od roku 2016 môžete v tlačive vyjadriť svoj súhlas so zaslaním vašich údajov (okrem výšky darovanej sumy) neziskovej organizácii. Bude tak vedieť, kto je prispievateľom. Po darovaní 2% z dane je možné zverejniť menu darcu pre neziskovú organizáciu. 

2% z dane

Do akého termínu je možné darovať podiel zo zaplatenej dane?

Ak ste v minulom roku pracovali ako zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, na doručenie všetkých potrebných dokumentov na darovanie dane máte čas do 30. apríla 2020. Potrebné formuláre a potvrdenia musíte doručiť osobne alebo poštou na adresu daňového úradu v mieste vášho bydliska. Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť odkaz na stránke Finančnej správy SR.

Ak ste SZČO, firma alebo si daňové priznanie podávate sami, rozhodnúť sa komu venujete podiel zo zaplatenej dane sa musíte do 31. marca 2020. Do tohto dátumu máte totiž povinnosť podať daňové priznanie.

Daňovníci, ktorí požiadali o predĺženie termínu na podanie daňového priznania, poukazujú podiel zo zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie.

Daňové úrady majú ďalej 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli váš zaplatený podiel dane v prospech vami vybranej organizácie.

Zmeny v súvislosti s koronavírusom a 2 % dane

Aktuálna situácia s koronavírusom a odpustenie sankcií za nedodržanie lehôt na podanie daňového priznania však vrhajú otázniky na to, či títo daňovníci budú môcť poukázať 2 % z dane. Daňovníci môžu bez nutnosti oznamovať predĺženie lehoty podať a zaplatiť daňové priznanie až do 30. júna 2020. 

Podmienkou na odvedenie 2 % dane sú nulové nedoplatky 15 dní po uplynutí riadnej lehoty na podanie daňového priznania. Nadácia Pontis zverejnila právne stanovisko iniciatívy Advokáti Pro Bono, v ktorom odporúčajú požiadať o odklad, ak chce mať daňovník istotu, že s podielom dane ešte môže nakladať: "Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona."

publikované: 20. 03. 2020

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.