Čistá mzda: Postup na výpočet čistej mzdy v roku 2022

Ako z vašej hrubej mzdy zistíte výšku čistej mzdy, ktorú vám zamestnávateľ vyplatí? Aká je cena vašej práce pre zamestnávateľa? Krok po kroku vám ukážeme výpočet čistej mzdy v roku 2022.
čistá mzda 2022

Keď pracujeme, chceme vedieť za čo. Nie je pre nás ani tak dôležitá výška hrubej mzdy ako to, čo dostaneme na účet, či v hotovosti na ruku. Ako sa môžete dopracovať k výsledku pri prepočte hrubej mzdy na čistú mzdu a ako zistíte, aká je cena vašej práce pre zamestnávateľa ešte pred tým než to dostanete čierne na bielom na výplatnej páske? Prečo z hrubej mzdy dostaneme oveľa menej alebo oveľa viac ako sme predpokladali? Vysvetlíme si to v nasledujúcich riadkoch.

Mzdové veličiny pri výpočte čistej mzdy v roku 2022

Na každý rok sú stanovené mzdové veličiny, ktorých výšku neovplyvníme, ale pre ktoré musíme splniť podmienky tak, ako uvádza zákon, aby vznikol nárok si ich uplatniť alebo naopak, ktoré máme povinnosť odviesť.

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie

Zákon o sociálnom poistení stanovuje percentuálne sadzby, ktoré má povinnosť z príjmu odviesť zamestnanec a zamestnávateľ. Minimálny príjem na odvody sociálneho poistenia nie je určený, ale maximálny strop, resp. vymeriavací základ, áno. 

V roku 2022 je to 7 931 €, ktorý keď prekročíme, tak zaplatíme odvody len z príjmu do tejto výšky. Sledovať si tento strop sa oplatí napr. pre konateľov, ktorý si vyplácajú jednorazovú odmenu a vedia tak ušetriť, ak si chcú vyplatiť viac v porovnaní napr. so zamestnancom, ktorý má pravidelný mesačný príjem, alebo pri vysokých jednorazových odmenách. 

Jednotlivé percentuálne sadzby sú nasledovné:

 ZamestnanecZamestnávateľ
nemocenské poistenie

1,40 %

1,40 %

starobné poistenie

4 %

14 %

invalidné poistenie

3 %

3 %

poistenie v nezamestnanosti

1 %

1 %

garančné poistenie

0 %

0,25 %

úrazové poistenie

0 %

0,80 %

rezervný fond

0 %

4,75 %

SPOLU

9,40 %

25,20 %

Zákon o zdravotnom poistení taktiež stanovuje percentuálne sadzby: 

 ZamestnanecZamestnávateľ
zdravotné poistenie

4 %

10 %

Pri zdravotnom poistení má zamestnanec možnosť využiť odpočítateľnú časť na zdravotné poistenie, ktorá je najvýhodnejšia do výšky príjmu 380 €, vtedy zamestnanec platí 0 € do systému zdravotného poistenia a so zvyšujúcim príjmom sa odpočítateľná položka kráti. Môže sa uplatniť pri príjme maximálne do výšky 570 €. Ak prekročí tento príjem, zamestnanec už nemá nárok na odpočítateľnú položku.

Výšku sadzby do zdravotného a sociálneho poistenia môžu ovplyvniť fakty, či je zamestnanec invalidný dôchodca z dôvodu poklesu vykonávania zárobkovej činnosti, či je študent, starobný dôchodca, kedy sa percentuálne sadzby krátia alebo sa niektoré typy poistenia neplatia vôbec.

Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus na dieťa

Okrem povinných odvodov si môže zamestnanec (okrem iných daňových subjektov) uplatniť aj daňové úľavy. Ide o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2022 vo výške 4 579,26 € (381,61 € na mesiac) a daňový bonus na dieťa podľa veku dieťaťa:

Nezdaniteľná časť na daňovníka sa uplatňuje primárne na mesačnej báze pred zdanením a daňový bonus až po zdanení. Na výpočet dane majú vplyv daňové sadzby určené v zákone o dani z príjmov, ktoré sú nasledovné:

Príplatky, príspevky či zrážky zo mzdy

A na záver treba počítať so špecifickými zrážkami: zrážky na stravné, exekúcie, doplnkové dôchodkové sporenie, zrážky za využívanie služobného auta a pod. Alebo naopak so špecifickými príplatkami: finančný príspevok na stravu, príspevok na cestovné a pod.

výpočet čistej mzdy v roku 2022

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2022

Zamestnanec na trvalý pracovný pomer s výškou mzdy 1 200 €, má dve deti, jedno 4 roky a druhé 7 rokov, uplatňuje si daňový bonus na deti, od zamestnávateľa dostáva finančný príspevok na stravné (20 odpracovaných dní * 2,81 €)

1. Povinné odvody a výpočet základu dane

Podľa hore uvedenej tabuľky vieme, že zamestnanec musí odviesť poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu 13,4 %. 

Výpočet je: 1 200 € - 13,4 % = 1 039,20 € - čiastkový základ dane

2. Nezdaniteľné časti základu dane a výpočet preddavku na daň

Po získaní čiastkového základu dane vo výške 1 039,20 € môžeme vykonať ďalšie úpravy vo forme zdanenia a uplatnenia daňových úľav. Vieme, že mzda je vo výške do 3 212,75 €, takže sa uplatní daňová sadzba vo výške 19 %. 

Pred zdanením čiastkového základu dane ho musíme najskôr znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zdaniť a po zdanení môžeme vypočítanú daň krátiť o daňové bonusy na deti. 

Výpočet: (1 039, 20 € - 381,61 €)* 19 % = 124,94 € - preddavok na daň

Vypočítanú sumu preddavku na daň môžeme znížiť o daňové bonusy a získame konečnú sumu preddavku na daň. 

Výpočet: 124,94 € - 43,60 € - 47,14 € = 34,20 € - konečný preddavok na daň

3. Výpočet čistej mzdy

Čistú mzdu získame, keď odpočítame výšku preddavku na daň od základu dane. 

Výpočet: 1 039,20 € - 34,20 € = 1 005 € - čistá mzda zamestnanca 

Suma 1 005 € predstavuje čistú mzdu ak by zamestnanec nemal už žiadne zrážky a príplatky. 

Zamestnanec z nášho príkladu dostáva od zamestnávateľa finančný príspevok na stravné. K sume 1 005 € pripočítame finančný príspevok na stravné za odpracované dni. 

Výpočet: 1 005 € + 56,20 € = 1 061,20 € - čistá mzda k výplate

mzdové veličiny 2022

4. Výpočet ceny práce zamestnanca (superhrubej mzdy) - aké odvody zaplatí zamestnávateľ

Zamestnanec dostane na výplatu 1 061,20 €. Táto suma pre zamestnávateľa nie je konečná. Ten totiž zaplatí oveľa viac za to, že daného zamestnanca zamestnal. Aj zamestnávateľ musí platiť za zamestnanca odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ako sme si uviedli vyššie, spolu je to 35,20 %. Táto sadzba sa nevypočítava z čistej mzdy, ale z hrubej mzdy zamestnanca. Hovoríme teda o tzv. superhrubej mzde alebo častejšie nazývanej celkovej ceny práce. 

Pri zamestnancovi z nášho príkladu s hrubou mzdou 1 200 € zaplatí zamestnávateľ odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne vo výške 422,40 €. 

Výpočet: 1 200 € * 35,20 % = 422,40 € - odvody zamestnávateľa 

Celková cena práce (superhrubá mzda) zamestnanca potom pre zamestnávateľa predstavuje hrubú mzdu + odvody zamestnávateľa, čo je spolu 1 622,40 €. 

Výpočet: 1 200 € + 422,40 € = 1 622,40 € - celková cena práce zamestnanca

V konečnom dôsledku zamestnanec dostane 1 061,20 €, ale jeho cena práce je 1 622,40 €.

Detailnejšie sa problematike miezd a personalistike venujeme v akreditovanom kurze, ktorý je vhodný najmä ak potrebujete ovládať mzdovú agendu podrobnejšie. 

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.