Mzdové veličiny a čistá mzda zamestnanca 2021

Aj v roku 2021 sa zmení výška čistej mzdy. Vyššia nezdaniteľná časť základu dane znamená, že vám pri nezmenenej hrubej mzde príde na účet o niekoľko eur viac. Pozrite si mzdové veličiny na rok 2021 aj s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca.
mzdové veličiny 2021

Mzdové veličiny v roku 2021

Životné minimum a minimálna mzda

Spôsob, ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca zo závislej činnosti ostáva nemenný. Zmenili sa však veličiny, ktoré vplývajú na to, koľko nakoniec dostaneme vyplatené. 

Od 1. júla 2021 sa zvýšila suma životného minima, na ktorú je naviazaná výška nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus na dieťa aj sadzba dane. 

Po intenzívnych rokovaniach vláda schválila aj vyššiu minimálnu mzdu, ktorá sa dostala na 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2019. 

Minimálna mzda je od 1.1.2021 stanovená na úrovni:

Uvedené sumy predstavujú hrubú minimálnu mzdu, z ktorej sa vypočítajú odvody na zdravotné a sociálne poistenie, daň a následne čistá mzda, ktorá je zamestnancovi vyplatená. 

Príplatky, náhrady a mzdové zvýhodnenia v roku 2021

Od roku 2021 už nebudú príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a prácu v noci naviazané na výšku minimálnej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. 

mzdove-veliciny4.jpg

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2021

Odvody do Sociálnej poisťovne sa počítajú z hrubej mzdy zamestnanca. 

Zamestnanec do Sociálnej poisťovne odvádza 9,4 % na tieto poistenia: 

Zamestnávateľ navyše odvádza do Sociálnej poisťovne 25,2 % na tieto poistenia: 

Na sociálne poistenie sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Stanovuje sa iba maximálny vymeriavací základ, ktorý je pre rok 2021 7-násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2019. V roku 2021 je jeho výška 7 644 eur (nevzťahuje sa na úrazové poistenie). Ak zamestnanec zarobí viac, odvody na sociálne poistenie zaplatí z maximálneho vymeriavacieho základu. 

Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2021

Odvody na zdravotné poistenie sa počítajú z hrubej mzdy zamestnanca, ktorá je určujúca veličina. Výška odvodov nie je ohraničená minimálnym ani maximálnym vymeriavacím základom. 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2021

Odpočítateľná položka pre nízkopríjmových zamestnancov bude v platnosti aj v roku 2021. Otázka je, či má ešte zmysel, keďže minimálna mzda sa vyšplhala na hranicu 623 eur. 

Uplatniť si ju môže 

v prípade, ak jeho príjem nepresahuje hranicu 570 eur. 

Keďže zamestnanec na plný úväzok musí zarábať v roku 2021 minimálnu mzdu aspoň 623 eur, odpočítateľná položka sa týka zamestnancov, ktorí nepracujú na plný úväzok. 

Ak zamestnanec spĺňa nároky na uznanie odpočítateľnej položky, je povinný odovzdať zamestnávateľovi písomné oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku, a to do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. Uplatniť si ju môže mesačne alebo ročne v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. 

výpočet čístej mzdy

Preddavok na daň z príjmov

Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta príslušnou sadzbou dane podľa zisteného základu dane. Výšku základu dane ovplyvňujú odvody na sociálne a zdravotné poistenie a nezdaniteľná časť základu dane. 

Nezdaniteľná časť základu dane 2021

Aby si zamestnanec mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, je povinný odovzdať zamestnávateľovi Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde mu oznámi uplatnenie si tejto nezdaniteľnej časti. Môže tak urobiť iba u jedného zamestnávateľa.

Sadzba dane z príjmov

Sadzba dane z príjmov je na úrovni 19 % alebo 25 % a uplatňuje sa podľa výšky základu dane: 

To znamená, že ak základ dane zamestnanca je do výšky 3 165,16 eur, uplatní sa 19 % sadzba dane. 

Ak základ dane presiahne sumu 3 165,16 eur, potom výška preddavku sa vypočíta ako 19 % zo sumy 3 165,16 eur + 25 % zo sumy prevyšujúcej 3 165,16 eur.

čistá mzda zamestnanca

Daňový bonus v roku 2021

V roku 2021 sa výška daňového bonusu zvyšuje: 

Od 1.7.2021 sa zvýši daňový bonus pre deti vo veku 6 až 15 rokov na sumu 39,47 eur/mesačne. 

Uplatniť si ho môže iba jeden z rodičov pri splnení nasledovných podmienok:

Z mzdy zamestnanca sa okrem uvedených položiek môžu ešte strhávať špecifické zrážky zo mzdy, a to napríklad stravné lístky alebo exekúcie. 

daňový bonus 2021

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021

Z hrubej mzdy sa vypočítajú odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, následne odpočítame nezdaniteľnú časť základu dane, aby sme dostali základ dane a vypočítali preddavok na daň z príjmu. Preddavok na daň zaokrúhľujeme na najbližší eurocent nadol. K mzde sa pripočíta daňový bonus na dieťa, ak ho zamestnanec poberá a získame čistú mzdu zamestnanca, ktorú mu zamestnávateľ vyplatí. 

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021 si ukážeme na príklade. Jeho hrubá mzda v januári 2021 predstavuje 950 eur, uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus na 2 vyživované deti, 4 a 7 rokov.

PoložkaSuma
Hrubá mzda zamestnanca950 €
Zdravotné poistenie platené zamestnancom (4 %)38 €
Sociálne poistenie platené zamestnancom (9,4 %)89,30 €
Čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody)822,70 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka375,95 €
Zdaniteľná mzda zamestnanca (čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť daňovníka)446,75 €
Preddavok na daň z príjmov (19 % sadzba dane)84,88 €
Daňový bonus (46,44 € + 23,22 €)69,66 €
Čistá mzda vyplatená zamestnancovi (hrubá mzda - odvody - preddavok na daň + daňový bonus)807,48 €

Naučte sa spracovávať agendu miezd. Pridali sme nové termíny online kurzov Mzdy a personalistika na rok 2021. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.