Odvody pracujúcich dôchodcov od 1. 7. 2018

V sociálnom poistení nastáva od júla 2018 niekoľko zmien. Týkajú živnostníkov, garančného fondu, no najväčšie zmeny sa dotknú pracujúcich dôchodcov a poberateľov predčasného starobného dôchodku.


 

Aké zmeny nastávajú v sociálnom poistení od 1.7.2018?

SZČO, ktoré podávali daňové priznanie v riadnom termíne, dostanú informáciu o vzniku, zániku alebo pokračovaní povinnosti platiť sociálne poistenie do 23. 7. 2018. Nové poistné má prvýkrát splatnosť 8. 8. 2018.

Pri odložených daňových priznaniach môžu SZČO očakávať informácie od Sociálnej poisťovne do 21. 10. 2018 a povinnosť zaplatiť poistné v novej výške majú do 8. 11. 2018.

Keďže od 1.7.2018 sa tiež zvyšuje životné minimum na 205,07 €, dôchodcom, ktorí majú zrážané exekúcie bude vyplatených viac peňazí. Minimálna suma, ktorá musí dôchodcovi zostať je 100% hodnoty životného minima.

Garančné poistenie sa zvyšuje na maximálne 2862 €.

Veľkou zmenou je však možnosť poberateľov predčasného starobného dôchodku pracovať na 1 dohodu s maximálnou výškou príjmu 2 400 € ročne bez toho, aby o dôchodok prišli.

Sociálnemu poisteniu sa venuje naše špeciálne školenie pre mzdové účtovníčky. Rezervujte si svoj termín.


 

Úľava v odvodoch pracujúcich dôchodcov

Na základe novely Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“) si budú môcť od 1. júla 2018 dôchodcovia zamestnaní na dohodu uplatňovať odvodovú výnimku na sociálne poistenie, ktorá doposiaľ platila len pre študentov stredných a vysokých škôl.

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne počet pracujúcich dôchodcov za posledné roky pribúda. Výnimka sa preto stretla s pozitívnymi reakciami.

Odvodová výnimka bude uplatniteľná pre dôchodcov, ktorí vykonávajú prácu na základe:

dohody o vykonaní práce

dohody o pracovnej činnosti

Odvodová výnimka oslobodí dôchodcov aj zamestnávateľov od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie. Príjem dôchodcu bude oslobodený do výšky 200 € mesačne.

Uvedená odvodová výnimka sa vzťahuje na poberateľov:

starobného dôchodku;

predčasného starobného dôchodku

invalidného dôchodku,

výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom

invalidného výsluhového dôchodku.

V prípade, že „dohodár“ – dôchodca má uzatvorenú dohodu s dvoma zamestnávateľmi, môže si vybrať len jednu dohodu, na ktorú sa bude uplatňovať odvodová výnimka. Ak neprekročí jeho mesačný príjem 200 €, nebude platiť poistné na sociálne poistenie.

To znamená, že z tejto dohody nebude dôchodkovo poistený. Zároveň však bude zamestnávateľ za takéhoto „dohodára“ platiť garančné poistenie (0,25 %) a úrazového poistenie (0,80) čo predstavuje 1,05 % z hrubého príjmu zamestnanca.

Ak prekročí príjem dôchodcu hranicu 200 €, bude sa mu z vymeriavacieho základu na účely dôchodkového poistenia odpočítaná suma 200 €, t.j. poistné na dôchodkové poistenie bude vyčíslené zo sumy presahujúcej 200 € mesačne.

Z príjmu presahujúceho 200 € všetci pracujúci dôchodcovia platia starobné poistenie vo výške 4% z presahujúceho príjmu. Pre poberateľov starobného a výsluhového dôchodku je odvod na dôchodkové poistenie prvým ako aj posledným odvodom, to znamená, že ďalšie odvody už neplatia.


 

Táto výnimka sa však nevzťahuje na poberateľov invalidného dôchodku, výsluhového invalidného dôchodku ako aj predčasného starobného dôchodku. Poberatelia invalidného dôchodku ako aj poberatelia aj výsluhového invalidného dôchodku majú povinnosť platiť odvod na invalidné poistenie vo výške 3 %. Taktiež poberatelia predčasného starobného dôchodku musia platiť zdravotné poistenie vo výške 4%.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú dôchodcov na dohodu (pričom nerozlišujeme o akého poberateľa dôchodku ide) sú povinní z príjmu presahujúceho 200 € povinní platiť:

starobné poistenie – 14%

úrazové poistenie – 0,80%

garančné poistenie – 0,25 %

poistenie do rezervného fondu solidarity – 4,75%

invalidné poistenie – 3% ( platí len za dôchodcov poberajúcich invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok)

zdravotné poistenie – 10 % (platí len za dôchodcu poberajúceho predčasný starobný dôchodok)

Dôchodca, ktorý má uzatvorenú so svojim zamestnávateľom dohodu a chce si u daného zamestnávateľa uplatňovať odvodovú výnimku, musí o tom zamestnávateľa upovedomiť do 30. 6. 2018 na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie.

V prípade, že tak dôchodca neurobí v stanovenom termíne, bude si môcť túto výnimku uplatniť až od nasledujúceho mesiaca. To znamená, že ak by dôchodca o tejto výnimke informoval svojho zamestnávateľa v priebehu mesiaca júl, odvodovú úľavu si bude môcť uplatniť až od 1. 8. 2018.

Zároveň v prípade, že sa dôchodca rozhodne ukončiť uplatňovanie odvodovej výnimky, tak je povinný o tom písomne informovať svojho zamestnávateľa.


 

Daň z príjmu dôchodcu

Ak dôchodca, ktorý poberá dôchodok dosiahol v roku 2018 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 1 915,01 €, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018.

Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1915,01 €. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Pracovno - právnym vzťahom sa podrobne venujeme na kurze Mzdy a personalistika.
Pravidelne pridávame nové termíny denných aj víkendových kurzov.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.