Zákaznícka zóna

Zdravotné a sociálne odvody v roku 2020

V januári sa menia odvody do zdratovnej a sociálnej poisťovne. Aká je ich aktuálna výška pre SZČO, zamestnancov a zamestnávateľov?

zdravotné a sociálne odvody 2020

Sociálne poistenie

Platenie odvodov do sociálnej poisťovne upravuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Odvody do sociálnej poisťovne sa skladajú z nasledovných čiastkových poistení:

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnanec platí odvody z nemocenského, invalidného, starobného a zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zamestnanec neplatí úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond solidarity.

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre výpočet odvodov do SP nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ v roku 2020 sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2018 t. j. 7 x 1013 € = 7 091 €.

zdravotné a sociálne odvody 2019

Zdravotné poistenie

Odvody na zdravotné poistenie upravuje Zákon č. 580/2004 Z.z. Odvody na verejné zdravotné poistenie tzv. preddavky na poistné sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného.

Preddavky na zdravotné poistenie majú povinnosť platiť a odvádzať:  

Tip na čítanie: Od januára sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane a znižuje daň z príjmov pre niektorých živnotníkov.
 

Minimálny VZ zamestnanca a zamestnávateľa nie je určený. 

Minimálny VZ samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nezamestnanej osoby platný od 1.1.2020 je zákonom stanovená suma, ktorá predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2018 (t. j. 50% z 1 013 €), čiže výška minimálneho VZ od roku 2019 je 506,50 €. Z uvedeného vyplýva, že suma minimálneho VZ sa tak oproti roku 2019 zvýši o takmer 30 €.

Maximálny vymeriavací základ je zrušený od 1.1.2017 pre nasledujúce príjmy:

Maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend je pre rok 2020 stanovený v sume 60 780 €.

zdravotné a sociálne odvody 2019

Zákon o ZP umožňuje znížiť sumu preddavkov na zdravotné poistenie prostredníctvom odpočítateľnej položky zamestnancov. Odpočítateľnú položku si môže uplatniť iba zamestnanec v:

Takýto zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku, ale len ak jeho hrubý príjem z uvedenej činnosti je nižší ako 570 €. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 €.

Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní


Prečítajte si tiež, aké zmeny nastali v odvodoch pracujúcich dôchodcov.

Odvody zamestnanca v roku 2020

Poistenie zamestnanec  

Sadzba poistného

Maximálny VZ v €

Maximálna výška poistného v €

Nemocenské poistenie

1,40 %

7 091,00

99,27

Dôchodkové poistenie

Starobné

4,00%

7 091,00

283,64
Invalidné 3,00% 7 091,00 212,73

Poistenie v nezamestnanosti

1,00%

7 091,00

70,91

Sociálne poistenie spolu

9,40 %

-

666,55

Zdravotné poistenie

4,00 %, príp. 2,00 %

Nie je určený

Nie je určený

 

Výška zdravotného poistenia je stanovená vo výške 4,00 % a v prípade zdravotne postihnutej osoby sa  kráti na polovicu, t. j. na 2,00 %.

Odvody zamestnanca sú spolu 13,4 %. 

zdravotné a sociálne odvody 2019

Odvody zamestnávateľa v roku 2020

Poistenie zamestnávateľ

Sadzba poistného

Maximálny VZ v

Maximálna výška poistného v

Nemocenské poistenie

1,40 %

7 091,00

99,27

Dôchodkové poistenie

Starobné 

14,00%

7 091,00

992,74

Invalidné 3,00% 7 091,00 212,73

Poistenie v nezamestnanosti

1,00%

7 091,00

70,91

Garančné poistenie

0,25%

7 091,00

17,72

Úrazové poistenie

0,80%

neobmedzený

neobmedzená

Rezervný fond

4,75%

7 091,00

336,72

Sociálne poistenie spolu

25,20 %

-

1 629,42

Zdravotné poistenie

10,00 %, príp. 5,00 %

Nie je určený

Nie je určený

 

Zamestnávateľ je povinný mesačne platiť odvody za svojich zamestnancov. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca sú spolu 35,2 % z jeho vymeriavacieho základu, čiže hrubej mzdy. Sadzba odvodov zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne je 10,00 %, resp. 5,00 % pri zdravotne postihnutej osobe.

zdravotné a sociálne odvody 2019

Odvody živnostníka (SZČO) v roku 2020

SZČO platí povinný odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia v roku 2020 je stanovený vo výške 506,50 € a maximálny vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia je pre rok 2020 stanovený vo výške 7 091 €.

Minimálna výška sociálnych odvodov v roku 2019 bude 167,89 € a maximálna výška je 2 350,66 €.

zdravotné a sociálne odvody 2019

Zdravotné poistenie u SZČO sa platí vo forme preddavkov. Zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočne poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami. Výšku preddavkov stanovuje zdravotná poisťovňa, ktorá vychádza z údajov v podanom daňovom priznaní.

Preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po skončení kalendárneho roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Minimálny preddavok SZČO na rok 2020 bude 70,91 € a minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím bude 35,45 €.

Poistenie SZČO

Sadzba poistného

Minimálny VZ v

Suma poistného v

Maximálny VZ v

Suma poistného v

Nemocenské poistenie

4,40 %

506,50

22,28

7 091,00

312,00

Dôchodkové poistenie

Starobné

18,00%

506,50

91,17

7 091,00

1276,38

Invalidné 6,00% 506,50 30,39 7 091,00 425,46

Rezervný fond

4,75%

506,50

24,05

7 091,00

336,82

Sociálne poistenie spolu

33,15%

-

167,89

-

2350,66

Zdravotné poistenie

 

14,00%, príp. 7,00%

506,50

70,91 resp. 35,45

Nie je určený

Nie je určený

 

Minimálne odvody živnostníkov sa od januára 2020 v porovnaní s rokom 2019 zvýšia 13,91 


Nielen pre mzdové účtovníčky je určené odborné školenie o sociálnom a zdravotnom poistení. Pozrite si voľné miesta a prihláste sa. 

 

publikované: 08. 11. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.