Účtovníctvo rozpočtových organizícií - video kurz

Rozšírte si svoje vedomosti o účtovníctvo rozpočtových organizácií. S neobmedzeným prístupom k videokurzu sa môžete vzdelávať vlastným tempom kedykoľvek si nájdete čas. Videokurz je určený pre skúsených účtovníkov, ktorí ovládajú podvojné účtovníctvo (napr. absolvovali kurz podvojné účtovníctvo) a chcú si prehĺbiť vedomosti v oblasti účtovania v rozpočtovej organizácii, napríklad pri zamestnaní v štátnej správe.
Prihlásiť sa

 

Rozpočtové organizácie sú špecifické účtovné jednotky, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet štátu, obce alebo vyššieho územného celku. Aj vedenie účtovníctva rozpočtových organizácií má isté špecifiká a rozdielne postupy účtovania.

Čo vás na kurze čaká?

Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe. Úvod kurzu je venovaný vývoju účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie. Postupne pochopíte rozdiely v účtovníctve rozpočtových organizácií a podnikateľských subjektov, naučíte sa pracovať s výkazmi a dokladmi, ktoré sa používajú v rozpočtových organizáciách.

Detailný obsah kurzu

  1. Vývoj účtovania v rozpočtovej organizácii
  2. Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie
  3. Účtovný rozvrh pre rozpočtové organizácie
  4. Vnútroorganizačné účtovníctvo
  5. Rozdiely v účtovných postupoch podnikateľa a rozpočtovej organizácie
  6. Štátna pokladnica, jeho použitie a význam
  7. Vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
  8. Výkaz FIN 1-04, Súvaha, Výkaz ziskov a strát

Cena kurzu: 59 €

Čo je zahrnuté v cene kurzu?

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.