Transferové oceňovanie v roku 2018

Globalizácia vedie k rozširovaniu siete medzinárodných ekonomických vzťahov, presahujúcich hranice jednotlivých štátov, a tým k nárastu počtu nadnárodných spoločností.


 

Dochádza k zvýšeniu objemu medzinárodného obchodu, kde spoločnosti v dôsledku daňovej optimalizácie majú tendenciu zdaňovať zisk v štátoch, kde sú daňové sadzby najvýhodnejšie. Dochádza k tomu prostredníctvom umelého prelievania ziskov do krajín, v ktorých je daňové zaťaženie minimálne.


 

Aby sa predišlo takýmto zámerným transakciám, OECD zaviedla usmernenie pre transferové oceňovanie, v ktorom určuje pravidlá stanovenia transferových cien vo vzájomných obchodných vzťahoch.


Čo je transferové oceňovanie?

Transferové oceňovanie sa v súčasnosti dotýka čoraz väčšieho počtu podnikateľov.

Vzťahuje na určenie pravidiel a metód oceňovania transakcií medzi spoločnosťami, ktoré majú spoločné vlastníctvo alebo kontrolu.

Ide o spôsob oceňovania tovarov a služieb, príp. poskytnutia pôžičky, kde hlavnou podmienkou je splnenie princípu nezávislého vzťahu. Tento je založený na porovnaní podmienok, ktoré sú dohodnuté v obchodných alebo finančných vzťahoch medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by boli dohodnuté v porovnateľných transakciách medzi subjektami nezávislými.


 

Pri porovnávaní sa berú do úvahy vlastnosti transferovaného majetku či služieb, riziká na trhu, ekonomické prostredie trhu, zmluvné podmienky a obchodná stratégia spoločnosti. Hlavným účelom transferového oceňovania je teda zabezpečiť spravodlivé ocenenie kontrolovaných transakcií.

V júli 2017 bola vydaná aktualizovaná Smernica OECD ku transferovému oceňovaniu pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Smernica predstavuje uznávaný zdroj usmernení v oblasti transferového oceňovania.

Slovenská republika pri nastavovaní pravidiel pre transferové oceňovanie rešpektuje pravidlá z nej vyplývajúce. Právny rámec na Slovensku ďalej tvorí:

Metódy transferového oceňovania

Výber najvhodnejšej metódy transferového oceňovania závisí hlavne od špecifík konkrétnych transakcií. Výberu metódy predchádza dôkladná funkčná a riziková analýza.

Existuje niekoľko metód a kritérií, na základe ktorých možno určiť, či cena kontrolovanej transakcie bola stanovená v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Ich aplikáciou môže dôjsť k úprave základu dane závislých osôb, a to jeho navýšením o rozdiel medzi cenou stanovenou pri obchodných vzťahoch medzi závislými osobami a cenou používanou medzi nezávislými osobami.

Slovenská republika akceptuje metódy založené na porovnávaní ceny, ako aj metódy založené na porovnávaní zisku, pričom je povolená ich vzájomná kombinácia. Vylúčené nie je ani uplatnenie metód, ktoré nie sú v zákone priamo uvedené v prípade, ak budú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Jednotlivé metódy, ich výhody a nevýhody sú bližšie charakterizované v užitočnom e-booku poradenskej spoločnosti Accace.


Transferová dokumentácia: kto je povinný ju viesť?

Podľa platnej legislatívy je každá závislá osoba povinná preukázať pri transakciách medzi závislými osobami (kontrolované transakcie) aplikovanú metódu transferového oceňovania a viesť o tejto metóde potrebnú transferovú dokumentáciu.

Transferová dokumentácia slúži na zdokumentovanie princípu nezávislého vzťahu, sú v nej zahrnuté informácie o kontrolovaných transakciách a taktiež dokumentuje spôsob tvorby ceny. Je možné ju vypracovať za každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií a informácie v nej musia byť aktuálne pre dané obdobie.

Obsahová náplň a druhy transferovej dokumentácie sú bližšie určené v usmernení vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

S cieľom minimalizácie daňových únikov sa povinnosť viesť transferovú dokumentáciu rozšírila od roku 2015 aj na tuzemské závislé osoby. To znamená, že ak je osoba napríklad konateľom v dvoch slovenských spoločnostiach, nemôže realizovať transakcie medzi nimi za ľubovoľné ceny. Cena týchto transakcií musí byť určená na úrovni, ako by bola stanovená za porovnateľných podmienok medzi nezávislými osobami.
 

Pokuty pri účelnom obchádzaní daňových povinností

Transferové oceňovanie môže byť predmetom daňovej kontroly až 11 rokov. V posledných rokoch sa tiež zvyšuje počet daňových kontrol, ktoré sú zamerané práve na transferové oceňovanie.

Agresívne daňové plánovanie je po novom trestané prísnejšie. K doteraz platným sankciám sa navyše od roku 2017 zaviedlo osobitné zvýšenie pokút pre subjekty, ktoré sa prostredníctvom transferového oceňovania zámerne vyhýbajú daňovým povinnostiam (sankcie môžu byť v týchto prípadoch až dvojnásobné). V prípade nesplnenia povinnosti vedenia transferovej dokumentácie vzťahujúcej sa ku kontrolovaných transakciám, hrozí subjektu pokuta až do výšky 3000 €.
 

Zmena v definícií závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

Novela Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov priniesla, okrem iných, aj zmeny týkajúce sa pravidiel v oblasti transferového oceňovania. Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť nová definícia závislých osôb. Rozširuje sa počet prepojení, na základe ktorých sú osoby považované za závislé osoby za účelom transferového oceňovania.

Definícia závislej osoby okrem doterajších klasifikácií po novom zahrňuje aj pojem "subjekt". Subjektom sa podľa §2 písmeno ad), rozumie právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok. Príkladom takéhoto usporiadania môže byť napríklad združenie vytvorené pri konzorciách.

Definícia sa rozširuje aj o osobu alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovaným celkom podľa zákona o účtovníctve rozumieme skupinu účtovných jednotiek, ktorú tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Dôležitou zmenou je prepracovanie definície ekonomického alebo personálneho prepojenia medzi závislými osobami. Ekonomickým alebo personálnym prepojením podľa zákona o dani z príjmov rozumieme:

Po novom je ekonomicky prepojená s danou osobu alebo subjektom tiež osoba alebo subjekt, ktorý má podiel aspoň 25 % na zisku danej osoby alebo subjektu, pričom nie je potrebný najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach.


 

Navyše od roku 2018 platí, v prípade, ak ide o hlasovacie práva alebo podiel na základnom imaní, osoba alebo subjekt, ktorý koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, považuje za svoje hlasovacie práva alebo podiely na základnom imaní, ktoré má v držbe táto osoba alebo subjekt. 

 

Príďte si osviežiť vedomosti na odborné školenie, kde vás lektor Martin Sýkora podrobne prevedie témou transferového oceňovania. Tu nájdete aktuálne termíny a prihlášku.