Zákaznícka zóna

Plánované zmeny zákona o dani z príjmov od 2017

V druhom polroku 2016 má vláda naplánovaných niekoľko legislatívnych úloh. Medzi tieto úlohy patrí aj schválenie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V súčasnosti je stanovená 22 % sadzba dane z príjmov pre právnické osoby. Novela zákona navrhuje zníženie tejto sadzby o 1 %. Hlavným dôvodom zníženia sa uvádza podpora podnikateľského prostredia. V budúcnosti by sa malo prehodnocovať následné znižovanie sadzby dane z príjmov. Ďalšou zmenou je zrušenie zdravotných odvodov z príjmov plynúcich z dividend. Zrušenie odvodov by malo byť nahradené zrážkovou daňou. Sadzba dane by v tomto prípade mala byť 15 %. V prípade, že sú dividendy vyplácané do alebo z daňových rajov, sadzba dane z dividend by mala byť 35 %.

Ďalší návrh týkajúci sa zákona o dani z príjmov je návrh zvýšenia daňového bonusu na dvojnásobok. Zámerom tohto návrhu je podpora rodín.

Súčasťou návrhu je aj prehodnotenie a upravenie limitácie paušálnych výdavkov. Momentálne si daňovník s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu, ktorý nie je platiteľom DPH (alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia) môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z príjmov, ale maximálne do výšky 5040 EUR za rok.

Veľmi podstatnou zmenou by malo byť aj zrušenie daňových licencií pre podnikateľov. Súčasné znenie zákona upravuje daňové licencie právnických osôb v rozmedzí od 480 EUR do 2880 EUR. Daňové licencie znižujú atraktivitu podnikateľského prostredia a zvyšuje rizikovosť. V návrhu z 19.8.2016 je požadované ich zrušenie.

Prerokovanie niektorých návrhov je na pláne v októbri 2017. Ako bude vyzerať záverečný návrh a zákon uvidíme po jeho schválení.

publikované: 12. 09. 2016

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.