Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zostavenie účtovnej závierky online

Vybrať termín

Účtovná závierka hovorí o finančnej situácii firmy, ukladá sa do registra účtovných závierok, preto musí byť pripravená so 100 % správnosťou. Máte pochybnosti, že zvládnete bez problémov všetky kroky k vytvoreniu účtovnej závierky? Naučte sa všetky postupy a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a sú nevyhnutné pre prípravu účtovnej závierky aj formou online školenia.
-názov kurzu-

 

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Bude vám postupne vysvetľovať teóriu, budete môcť klásť otázky, ak by ste niečomu neporozumeli, podobne ako v triede. K dispozícii vám budú prezentácia a tlačivá.


Čo vás na kurze čaká?

Každý lektor si dáva záležať, aby základom školenia bola prax. Naši lektori majú roky skúseností s vedením účtovníctva firiem. Zostavenie účtovnej závierky vám preto vysvetlia na množstve príkladov z praxe.

Detailný obsah školenia:

1. Právne predpisy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku

2. Inventarizácia zostatkov účtov

3. Povinnosti pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky
- inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

- úprava ocenenia majetku a záväzkov na základe výsledkov inventarizácie podľa § 26 zákona a jej zaúčtovanie

- zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu podľa § 27 zákona a jej zaúčtovanie

- účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím, najmä nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie zákonných a ostatných rezerv, časové rozlíšenie nákladov a výnosov

- ostatné závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady podľa § 2a postupov účtovania

- kontrola účtovných a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov

- zostavenie výkazu cash flow priamou metódou s precvičením na príkladoch

4. Záverečné uzávierkové práce

- vyčíslenie a zaúčtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov, uzavretie účtov hlavnej knihy

5. Individuálna účtovná závierka

- zákonné požiadavky na zostavenie a predkladanie individuálnej účtovnej závierky - súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok vrátane prehľadu peňažných tokov

- vyhotovenie výročnej správy

- schvaľovanie a zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona

Čo je zahrnuté v cene?

Vyžaduje sa len aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Zoom - zašleme vám podrobný návod, ako si ju nainštalujete a ako sa do učebne prihlásite. Je to jednoduché, ak ale budete mať akékoľvek otázky, požiadavky na technickú alebo inú pomoc, obráťte sa, prosím, na nás.

Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá si môžete stiahnuť zo zákazníckej zóny, kde neustále pribúdajú aktuálne verzie

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

 

Aktuálne termíny

Zostavenie účtovnej závierky online

Denné školenie online od 8:30 do 14:30
10. 06. 2020 (kalendár)
lektor: Ing. Renáta Parízková (detail)

prihlásiť sa (60,00 €)

6 voľných miest

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.