Zákaznícka zóna

Zmena v rozdelení účtovných jednotiek

Významnú zmenu od 1. januára 2015 prináša zavedená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Táto novela sa týka nového rozdelenia účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií deliacich sa na mikro účtovné jednotky, malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky. Z čoho vyplýva, že sa zlúčili stredne veľké a veľké účtovné jednotky do spoločnej veľkostnej kategórie a všetky povinnosti sa budú týkať aj stredne veľkých účtovných jednotiek.

Dané triedenie účtovných jednotiek do veľkostných kategórií sa týka predovšetkým:

Triedenie sa netýka účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a ZoÚ, tzn. účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS/EÚ). Na kurze od Agentúry JASPIS Vás oboznámime s koncepčným rámcom a základnými štandardmi IAS/IFRS s poukázaním na rozdiely so slovenskými účtovnými štandardmi. Účtovné jednotky sa zatriedia do príslušnej veľkostnej skupiny na základe splnenia vymedzených veľkostných podmienok.

Účtovné jednotky budú nútené zmeniť svoje veľkostné zaradenie, ak v dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach presiahnu alebo prestanú presahovať veľkostné podmienky, a to hneď od nasledujúceho účtovného obdobia.

Novovzniknutá účtovná jednotka sa sama zatriedi do príslušnej veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia. Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, sa môže vždy rozhodnúť, že bude postupovať ako malá účtovná jednotka.

Zmena v rozdelení účtovných jednotiek, ktorá sa dotkla podnikateľov od 1.1.2015 priniesla pre mikro účtovné jednotky jednoduchšiu prácu so skrátenými finančnými výkazmi. Ale aj fakt, že pri zjednodušenej forme finančných výkazov, konkurencia nebude schopná vykonať hlbšiu finančnú analýzu.

publikované: 26. 08. 2015

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.