Zmluvné podmienky o poskytnutí konzultácie, tvoriace neoddeliteľnú prílohu Prihlášky na kurz

Táto verzia zmluvných podmienok bola vydaná dňa 22.05.2018.

Dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a Agentúrou JASPIS s.r.o., Škultétyho č. 5, 831 04 Bratislava, IČO: 35 944 889 (ďalej “Agentúra JASPIS” alebo "my"), ktorý sa riadi Zmluvnými podmienkami, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Prihlášky na kurz. Táto Prihláška na kurz je vyhotovená a odoslaná z internetovej adresy Agentúry JASPIS www.jaspis.sk. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.

Zmluvný vzťah medzi Agentúrou JASPIS s.r.o., Škultétyho č. 5, 831 04 Bratislava, IČO: 35 944 889 (ďalej “Agentúra JASPIS”) a záujemcom o zabezpečenie kurzu (ďalej len „klient“ alebo "Vy") sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Rekvalifikačný kurz, Vydanie Osvedčenia

Rekvalifikačný kurz, uvedený v Prihláške na kurz je organizovaný Agentúrou JASPIS (ďalej len „kurz“). Termín a dĺžka trvania kurzu sú uvedené v Prihláške na kurz. Agentúra JASPIS sa zaväzuje, že v prípade, ak sa prihlási potrebný počet účastníkov, zabezpečí kurz a umožní klientovi absolvovanie kurzu. Klient sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť Agentúre JASPIS cenu (ďalej len „cena“), vo výške uvedenej v Prihláške na kurz. Agentúra JASPIS sa v prípade, že kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR zaväzuje vydať klientovi po zaplatení celej ceny a riadnom absolvovaní kurzu Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu a jej splatnosť

Cena uvedená v Prihláške na kurz je konečná, Agentúra JASPIS nie je platcom DPH. Právo na zaplatenie ceny vznikne Agentúre JASPIS dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom. Splatnosť ceny je do 7 dní od odoslania Prihlášky na kurz, najneskôr však do termínu začiatku kurzu.

Storno poplatky

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme pre Vám pred začiatkom Vášho kurzu zabezpečili všetko potrebné a poskytli Vám čo najlepší servis. Pred samotným začiatkom kurzu musíme zabezpečiť miestnosť, v ktorej bude Váš kurz prebiehať, zmluvne zabezpečiť lektora a pripraviť všetky potrebné materiály ako napr. skriptá k Vášmu kurzu. Vaša prípadná neúčasť na kurze môže ovplyvniť aj ďalších klientov, ktorí sú na Váš kurz prihlásení. Preto sú v prípade neúčasti klienta na kurze z dôvodu, ktorý nezavinila Agentúra JASPIS storno poplatky nasledovné:

- 15 a viac dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 10 % z ceny kurzu

- 6 až 14 dní pred začiatkom Vášho kurzu je storno poplatok 50 % z ceny kurzu

- 5 a menej dní pred začiatkom kurzu, v deň začatia kurzu alebo v priebehu kurzu je storno poplatok 100 % z ceny kurzu.

V prípade, že nám vopred oznámite Vašu neúčasť na kurze, budeme sa snažiť poskytnúť Vám náhradné riešenie - napr. možnosť absolvovať kurz v náhradnom termíne, pokiaľ nám to naše možnosti dovolia.

V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, Vám, samozrejme, vrátime Vašu platbu v plnej výške, prípadne Vám ponúkneme možnosť za rovnakých podmienok absolvovať kurz v najbližšom náhradnom termíne.

 

Platba kartou

Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Údaje o použitej platobnej karte nie sú pre Agentúru JASPIS dostupné, klient ich zadáva priamo do virtuálneho POS terminálu Tatra banky. Po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Pre úspešné zrealizovanie platby je potrebné riadiť sa inštrukciami web stránky - najmä dokončiť proces platby, nezatvárať predčasne okno prehliadača a neobnovovať stránku.

Verified by Visa - learn more MasterCard SecureCode - learn more

 

BOZP

Klient je povinný dodržiavať pravidlá ochrany pred požiarmi a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Klient sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Agentúre JASPIS akýkoľvek úraz, ktorý vznikne v súvislosti s účasťou na kurze Agentúry JASPIS.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na kurz vyplnenej klientom na internetovej stránke www.jaspis.sk. Odoslaním Prihlášky na kurz klient potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.