Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zostavenie účtovnej závierky
5 hviezdičiek 4 hodnotenia

Cieľom školenia je bezproblémové zvládnutie účtovnej závierky v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Oboznámite sa so základnými postupmi, samotným zostavením účtovnej závierky a vykonaním všetkých procesov v zmysle platnej úpravy. Lektori majú bohaté skúsenosti v odbore a vedú účtovníctvo pre viacero firiem.

-názov kurzu-

Obsah:

ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE
1) Právne predpisy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku
2) Inventarizácia zostatkov účtov
3) Povinnosti účtovných jednotiek súvisiace s uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky
3a. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 

3b. Úprava ocenenia majetku a záväzkov na základe výsledkov inventarizácie podľa § 26 zákona a jej zaúčtovanie
3c. Zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu podľa § 27 zákona a jej zaúčtovanie
3d. Účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím, najmä nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie zákonných a ostatných rezerv, časové rozlíšenie nákladov a výnosov
3e. Ostatné závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady podľa § 2a postupov účtovania
3f. Kontrola účtovných a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov
3g. Zostavenie výkazu cash flow priamou metódou s precvičením na príkladoch
4) Záverečné uzávierkové práce - vyčíslenie a zaúčtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov, uzavretie účtov hlavnej knihy
5) Individuálna účtovná závierka
5a. zákonné požiadavky na zostavenie a predkladanie individuálnej účtovnej závierky - súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok vrátane prehľadu peňažných tokov
5b. vyhotovenie výročnej správy
5c. schvaľovanie a zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona


Vyberte si vhodný termín pre Vaše školenie závierky PODVOJNOM účtovníctve.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis

Aktuálne termíny pre

Zostavenie účtovnej závierky

Denný kurz od 8:00 do 16:00
19.10. - 19.10.2017 (kalendár)
lektor: Martin Sýkora (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (40,00 €)

pôvodná cena: 40,00 € / voľné miesta: 9

Mohlo by Vás zaujímať

Andrea Říhová

5 hviezdičky

Kurz splnil moje očakávania. Učivo bolo vysvetlené aj na príkladoch, čo hodnotím veľmi pozitívne.

Daniela Tichanská

5 hviezdičky

Som spokojná, nakoľko som potrebovala doplniť a uceliť informácie, aby som mohla dokončiť účtovnú závierku.