Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov
5 hviezdičiek 4 hodnotenia

Tréning je určený pre absolventov kurzov podvojného účtovníctva, účtovníkov z praxe a širokú odbornú verejnosť. Cieľom je osvojenie si súvzťažností účtovania, právnych predpisov pre účtovníctvo, najmä opatrenia, ktorým sa ustanovuje rámcová účtová osnova a postupy účtovania. Naučíte sa ako efektívne využiť informácie z účtovníctva v rámci informačného a riadiaceho systému firmy.

-názov kurzu-

Získate aktuálne informácie z účtovnej a daňovej oblasti a naučíte sa využívať účtovníctvo ako nástroj finančného riadenia a optimalizácie daňového základu. Výuka prebieha formou tematických cvičení, diskusií, prípadových štúdií.

 

Obsah:
Trieda 0 – Dlhodobý majetok
Oceňovacie metódy v účtovníctve do hĺbky aj z pohľadu finančného riadenia.
Škody na dlhodobom majetku.
Škoda ako daňovo neuznaný náklad.
Opravné položky k dlhodobému majetku, zásady a povinnosť tvorby opravných položiek.
Dlhodobý finančný majetok, členenie, spôsoby obstarávania, oceňovanie, jeho evidencia.
Účtovné a daňové odpisy, ich vykazovanie a vplyv na základ dane.

Trieda 1 - Zásoby
Manká a škody, prirodzené úbytky aj z hľadiska daňovej optimalizácie.
Opravné položky, tvorba, rozpustenie a použitie opravných položiek.
Inventarizácia zásob v zmysle zákona o účtovníctve.

Trieda 2 – Finančné účty
Účtovanie peňažných prostriedkov v cudzej mene. Dôležitosť analytickej evidencie.
Bankové úvery a dôležitosť správneho vnímania a vykazovania.
Krátkodobý finančný majetok, jeho charakteristika, oceňovanie, vykazovanie a tvorba opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku.

Trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
Vyhnime sa problémom a používajme správne účty pohľadávkového a záväzkového charakteru.
Povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH, nutnosť analytickej evidencie.
Zásady účtovania dotácií.
Účty časového rozlíšenia, princíp časovej a vecnej súvislosti účtovania nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov.

Trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtovanie základného imania, zmeny základného imania.
Účtovanie fondov, evidencia hospodárskeho výsledku.
Tvorba, použitie a rozpustenie rezerv. Rezervy účtovné a daňové.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky, zmenky, preddavky.

Ostatné:
Účtovná závierka, jej zostavenie a zverejnenie v zmysle zákona o účtovníctve.
Účtová osnova a účtový rozvrh. Používanie analytickej evidencie pre potreby finančného vykazovania a manažérskeho riadenia.
Prostriedky optimalizácie daňového základu.
Interné smernice = prostriedok šetrenia peňazí.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Veronika Andrejčáková

5 hviezdičky

Kurz prebiehal nad moje očakávania. Systém vytvorený podľa osnovy, témy kvalitne prepojené, praxou podložené príklady. Vysoká kvalita odborného výklady a prehľadu v praxi.

Zuzana Hanušová

5 hviezdičky

Školenie malo logiku, tematicky zoradené, prebrané všetky postupnosti a súvislosti. Lektor mal ústretový prístup, všetko vysvetlil. Kvalita na najvyššej úrovni.

Lenka Drozdová

4 hviezdičky

Školenie splnilo očakávania. Išlo o špecifické prípady, ktoré môžem vo svojej praxi stretnúť. Lektor má mnoho skúseností zo svojho profesionálneho života, ktoré môžem aj ja.

Michaela Holá

5 hviezdičky

Kurz splnil moje predstavy nad očakávania. Kurz prebehol bezproblémovo a určite sa zúčastním ďalšieho kurzu. Kurz pre mňa znamená prínos informácií, ktoré určite využijem v praxi. Lektor mal príjemný, profesionálny a bol ochotný odpovedať na všetky otázky, čo hodnotím pozitívne.

Kde najbližšie školíme?

Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov

Individuálne konzultácie - 1 klient
termín neurčený
lektor: Martin Sýkora (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (39,00 €)

voľné miesta: 3

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.