Zákaznícka zóna

Založenie gastro prevádzky: Aké povinnosti musíte splniť?

Rozhodli ste sa otvoriť si vlastnú reštauráciu, pekáreň, či cukráreň? Spísali sme pre vás to najdôležitejšie, na čo by ste pri otvorení zariadenia spoločného stravovania určite nemali zabudnúť.

založenie gastro prevádzky

Ktoré zariadenia patria medzi gastronomické prevádzky?

Podľa Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „Zákon”) sa medzi gastronomické prevádzky alebo aj zariadenia spoločného stravovania zaraďujú zariadenia poskytujúce služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školách a školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.

Zjednodušene, medzi gastronomické zariadenia teda zaraďujeme akékoľvek zariadenia, kde sa vyrába, pripravuje a podáva jedlo alebo nápoje ako napríklad reštaurácie, kaviarne, cukrárne, pekárne, jedálne, zmrzlinárne alebo bary.

založenie gastro prevádzky

Aké povinnosti musí podnikateľ pri zriaďovaní gastronomickej prevádzky splniť?

Pred otvorením gastronomického zariadenia je potrebné splniť mnoho legislatívnych povinností. Jednou z hlavných povinností je nahlásenie vzniku takéhoto zariadenia viacerým úradom.

Nahlásenie živnostenskému a daňovému úradu

V prípade, ak ste na úplnom začiatku podnikania a živnosť ešte len zakladáte, vznik prevádzky môžete nahlásiť priamo v ohlásení o živnosti. Keďže ide remeselnú živnosť, okrem splnenia všeobecných podmienok (vek minimálne 18 rokov, spôsobilosť na právne úkohy a bezúhonnosť) budete musieť dokladovať aj vašu odbornú spôsobilosť výučným listom alebo iným dokladom, ktorý dokazuje, že máte vzdelanie alebo požadovanú prax v danom odbore. 

Ak už živnosť vlastníte, vznik novej prevádzky ste povinný nahlásiť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia gastronomickej prevádzkarne. Ak túto povinnosť nesplníte, živnostenský úrad vám môže vyrubiť pokutu až do výšky 1 659 eur.

Prílohou ohlásenia je doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť, a to buď výpis z listu vlastníctva, ktorým preukazujete vlastnícke právo alebo v prípade prenájmu je týmto dokladom nájomná zmluva, a pod.

Rovnakú povinnosť si musíte splniť voči daňovému úradu. Lehota na ohlásenie novej prevádzkarne je 30 dní od jej zriadenia. V súčasnosti je možnosť splnenia tejto povinnosti na jednotnom kontaktnom mieste (živnostenský úrad), ktoré to nahlási na daňový úrad za vás.

Ak podnikateľovi vyplýva povinnosť používať pri svojej činnosti registračnú pokladňu, túto musí na daňový úrad nahlásiť tiež.

Prečítajte si, aké zmeny po novom čakajú podnikateľov v súvislosti s projektom e-kasa.  

Nahlásenie obci

V mnohých prípadoch bude od vás obec, príp. mestská časť kde je prevádzka zriadená, vyžadovať oznámenie o zriadení prevádzkarne. Takáto povinnosť vyplýva priamo z všeobecných nariadení príslušnej obce. Lehota na ohlásenie sa u jednotlivých mestských častí, či obcí môže líšiť. Podľa Zákona o živnostenskom podnikaní je oznámenie potrebné podať v lehote 5 až 15 dní pred výkonom podnikateľskej činnosti. Súčasťou oznámenia je tiež informácia o otváracích hodinách, ktoré musia byť obecným alebo mestským úradom schválené.

Nahlásenie veterinárnej a potravinovej správe

Ďalšou povinnosťou pri otvorení gastronomickej prevádzky je nahlásenie tejto skutočnosti Štátnej, príp. regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Oznámenie je potrebné doručiť príslušnej správe v sídle podnikania.

Zoznam regionálnych veterinárnych a potravinových správ nájdete tu.

založenie gastro prevádzky

 

Nahlásenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

Podnikateľ je povinný pri vzniku zariadenia uviesť priestory do prevádzky a vypracovať prevádzkový poriadok.

Pre uvedenie priestorov do prevádzky je podľa Zákona potrebné získať súhlasné rozhodnutie úradu, resp. regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak v tom istom priestore vykonáva podnikateľskú činnosť niekoľko subjektov, je potrebné získať tento súhlas pre každého z nich.

Je dôležité pripomenúť, že súhlas od regionálneho úradu je potrebné získať bez ohľadu na to, na základe akého právneho vzťahu sa priestor na podnikanie využíva. Čiže rovnako je potrebný aj pre prenajaté priestory. K žiadosti prikladáte výpis z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu, list vlastníctva prípadne nájomnú zmluvu, a pod.

založenie gastro prevádzky

Osobitou povinnosťou podnikateľa, ktorý plánuje prevádzkovať gastronomické zariadenie je vypracovanie prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok je podľa Zákona definovaný ako súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.

Ide teda o dokument zameraný na zachovanie ochrany zdravia zamestnancov a všetkých ďalších osôb, ktorých zdravie by mohlo byť pri prevádzke podniku ohrozené.

Na internetovej stránke jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva môžete nájsť vzor prevádzkového poriadku. Vzor takéhoto poriadku pre gastronomické zariadenie (alebo inak zariadenie spoločného stravovania) môžete nájsť pod týmto linkom.

Založenie gastro prevádzky

Pri jeho vypracovávaní je potrebné zameriavať sa na špecifiká a podmienky konkrétneho gastronomického zariadenia.

Prevádzkový poriadok rovnako podlieha schváleniu regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Žiadosť o schválenie je potrebné podať pred začiatkom podnikateľskej činnosti!

Poplatok za žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku je vo výške 50 eur a potvrdenie o jeho zaplatení musí byť súčasťou žiadosti. Ďalšou prílohou k žiadosti je navrhovaný prevádzkový poriadok, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, prípadne ďalšie požadované dokumenty.

Pri porušení povinnosti jeho vypracovania alebo predloženia na schválenie, vám hrozí pokuta vo výške od 150 eur do 20 000 eur. Formulár žiadosti nájdete na internetovej stránke príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Pozrite si sídla a územné obvody jednotlivých regionálnych úradov.

Aké sú hlavné body prevádzkového poriadku?

Prevádzkový poriadok je potrebné vypĺňať so zameraním na osobitosti konkrétnej gastronomickej prevádzky. Hlavné časti, ktoré tento poriadok musí obsahovať sú:

charakteristika prevádzky (názov, adresa, druh prevádzky, rozsah činnosti, dispozičné členenie, technologické vybavenie)

identifikácia prevádzkovateľa (identifikačné údaje)

inžinierske siete a odpady (napojenie na zdroj pitnej vody, dokumentácia preukazujúca zdravotnú neškodnosť pitnej vody, napojenie na kanalizáciu, nakladanie s tuhými odpadmi a dokumentácia preukazujúca likvidáciu tuhých a tekutých odpadov)

personálne zdroje (zoznam zamestnancov, doloženie splnenia požiadavky zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov)

systém zdravotnej bezpečnosti potravín

postupy založené na zásadách HACCP (analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov)

sanitačný program (podstata a súčasti sanitačného programu sú upravené v prílohe č. 1 k 8. hlave Potravinového kódexu.

Pri vypĺňaní prevádzkového poriadku sa často zabúda na uvedenie postupov založených na zásadách HACCP. Pritom každý podnikateľ je povinný tieto postupy vypracovať v samostatnom dokumente a prispôsobiť ich podmienkam svojho prevádzkovaného zariadenia. Tieto postupy, zodpovedajúce zásadám správnej výrobnej praxe, sú ustanovené v 8. hlave Potravinového kódexu. Podnikateľ môže tieto postupy vypracovať samostatne alebo o to požiadať externú firmu.

Aké ďalšie povinnosti musí podnikateľ pred otvorením gastro prevádzky splniť?

Okrem spomenutej povinnosti nahlásiť zriadenie prevádzky príslušným úradom je podnikateľ povinný splniť ďalšie zákonné povinnosti, a to konkrétne:

založenie gastro prevádzky

Označenie prevádzkarne

V neposlednom rade je podnikateľ povinný svoju gastronomickú prevádzku viditeľne označiť s uvedením údajov:

Rovnako musia byť označení aj zamestnanci, ktorí prichádzajú do priameho styku so spotrebiteľom. Od ostatných zamestnancov musia byť odlíšení na základe oblečenia alebo menovky.

Ak pre prevádzku platí zákaz fajčenia, toto upozornenie na zákaz fajčenia musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Ak túto podmienku nesplníte, od Slovenskej obchodnej inšpekcie Vám hrozí pokuta vo výške od 331 do 2 219 eur.

Špecifické požiadavky kladené na gastronomické zariadenie

Gastronomické zariadenie je povinné riadiť sa pri svojej činnosti osobitými požiadavkami. Nakoľko v ňom dochádza do styku s potravinami, existuje tu zvýšené riziko poškodenia ľudského zdravia.

Gastronomické prevádzky sa okrem iných predpisov musia riadiť vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, ktorá im prikazuje splniť mnoho povinností. Tieto sa týkajú hlavne hygienických požiadaviek, požiadaviek na výrobu, prípravu, podávanie pokrmov a nápojov, požiadaviek na výživovú hodnotu pokrmov a požiadaviek na dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov.

založenie gastro prevádzky

Špecifické požiadavky sú kladené aj na zamestnancov gastronomického zariadenia. V takomto zariadení totiž môže pracovať iba odborne a zdravotne spôsobilá osoba, ktorá disponuje príslušným dokladom umožňujúcim výkon takejto odbornej práce.

Dokladom preukazujúcim odbornú spôsobilosť je diplom alebo vysvedčenie zo vzdelávacej inštitúcie, ktorá je uvedená v prílohe č.6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Ak takýto diplom alebo vysvedčenie zamestnanec nemá, je povinný získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť. Takéto osvedčenie vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní skúšky.

Vzor žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti je prístupný na internetových stránkach regionálnych úradov. Správny poplatok za vykonanie skúšky je 30 eur, za vydanie osvedčenia zaplatíte 20 eur. Získané osvedčenie má neobmedzenú platnosť.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca vydáva všeobecný lekár na základe lekárskej prehliadky. Poplatok za jeho vydanie je stanovený príslušným lekárom. Ak ide o krátkodobú, sezónnu prácu, zamestnancovi postačí iba potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Lekár mu v tomto prípade vydá potvrdenie splatnosťou najviac 3 mesiace.

Túžito po vlastnom gastro biznise, no chýba vám potrebná prax a odborná spôsobilosť? Prihláste sa na naše gastro kurzy akreditované Ministerstvom školstva.

Kuchár, pekár, cukrár aj čašník - absolvovanie kurzu je prvý krok k vlastnej prevádzke. 

Kurzy sa dajú absolvovať zadarmo cez program REPAS

publikované: 30. 04. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.