Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018

Ste zamestnaný? Poberali ste za rok 2018 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky a rozmýšľate, či a ako sa vás dotýka povinnosť vysporiadať daňovú povinnosť? Na tieto otázky, ako aj na to, či musíte podať daňové priznanie alebo stačí požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, dokedy môžete o ročné zúčtovanie požiadať, čo všetko k tomu potrebujete a na mnoho dalšieho vám ponúkame odpovede v nasledujúcom článku.


Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (ďalej len “ročné zúčtovanie dane”) je vyrovnanie daňovej povinnosti zamestnanca za príslušné zdaňovacie obdobie. Upravuje ho zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Zamestnávateľ ho vykoná na základe písomnej žiadosti zamestnanca. O ročné zúčtovanie dane však môže požiadať len zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 38 zákona o dani z príjmov môže o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 požiadať:

Ako sme už vyššie uviedli, zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane len na základe písomnej žiadosti zamestnanca a to na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva určuje finančná správa Slovenskej republiky (ďalej len “FS SR”) a je zverejnené na webovej stránke FS SR.
 

Termín na predloženie žiadosti o ročné zúčtovanie dane

Vyplnenú a podpísanú žiadosť (“Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018”) musí zamestnanec predložiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2019. Spolu so žiadosťou musí predložiť všetky potrebné doklady na jeho vykonanie (napr. potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov, rodné listy detí, potvrdenia o škole, sobášny list a iné..).


Ak mal zamestnanec za rok 2018 viacerých zamestnávateľov, ktorého z nich môže o vykonanie ročného zúčtovania dane požiadať?

Zamestnanec môže o vykonanie ročného zúčtovania dane požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného v roku 2018 uplatňoval nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus.

Ak zamestnanec v roku 2018 neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich. Tento zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.

Zamestnanec, ktorý mal viacerých zamestnávateľov, bude potrebovať doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania potvrdenia o zdaniteľnej mzde za rok 2018 od všetkých zamestnávateľov (Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. za zdaňovacie obdobie roka 2018”).

Ak zamestnanec nepožiada do 15. februára 2019 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo nepredloží všetky potrebné doklady v stanovenom termíne, zamestnávateľ nesmie ročné zúčtovanie zamestnancovi vykonať a zamestnanec bude povinný podať daňové priznanie sám.

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ počas roka 2018 pracoval u zamestnávateľa, u ktorého skončil pracovný pomer dňa 31.10.2018. Od 1.11.2018 sa zamestnal u nového zamestnávateľa, u ktorého pracuje aj v roku 2019. U obidvoch podpísal vyhlásenie a uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane. Ktorého zamestnávateľa môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ?

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať druhého zamestnávateľa, nakoľko je to jeho posledný zamestnávateľ, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Príklad č. 2:

Zamestnanec počas rok 2018 pracoval u troch zamestnávateľov. Ani u jedného z nich nepodpísal vyhlásenie a teda si neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ktorého z nich môže zamestnanec požiadať o ročné zúčtovanie dane ?

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa. Spolu so žiadosťou však musí predložiť všetky doklady, tzn. potvrdenia o zdaniteľnej mzde od všetkých zamestnávateľov, bez toho nemôže zamestnávateľ ročné zúčtovanie zamestnancovi vykonať.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018

Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľný príjem, vystaviť a doručiť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet zdaniteľných príjmov, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a daňového bonusu.

Takýmto dokladom je tlačivo “Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2018”.

Zamestnávateľ má povinnosť vystaviť a doručiť potvrdenie zamestnancovi:

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie na základe:


V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane si zamestnanec môže uplatniť najmä tieto daňové zvýhodnenia:

Aby si však uvedené daňové zvýhodnenie mohol zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018 uplatniť, musí spolu so žiadosťou o vykonanie predložiť zamestnávateľovi aj príslušné doklady, napr.:

Dokedy je zamestnávateľ povinný ročné zúčtovanie dane za rok 2018 vykonať?

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane za zamestnancov, ktorí o to požiadali, v termíne najneskôr do 1. apríla 2019 (nakoľko termín 31. marca pripadne na nedeľu) na tlačive “Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov”. Vzor tlačiva je zverejnený na webovej stránke FS SR.

V termíne do 30. apríla 2019 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie dane, vydať doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní.

Za nevykonanie ročného zúčtovania dane hrozí zamestnávateľovi pokuta od správcu dane najmenej 15 eur za každé nevykonané ročné zúčtovanie dane príslušnému zamestnancovi.

V prípade, že zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 vyznačil, že chce darovať 2% resp. 3% zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018.


Vysporiadanie preplatku alebo nedoplatku z ročného zúčtovania dane za rok 2018

Po vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2018 má zamestnávateľ povinnosť vrátiť preplatok alebo zraziť nedoplatok zamestnancovi, ktorý je výsledkom ročného zúčtovania dane.

 

Ak chce zamestnanec darovať 2% alebo 3 % dane, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy, prípadne zníži sumu daňového bonusu na vyplatenie aj nedoplatok v sume nižšej alebo rovnej 5 eur najneskôr do 30. apríla 2019.


Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí na kurzoch Mzdy a personalistkaMzdy pre pokročilých


 

publikované: 10. 02. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.