Novela zákona o DPH 2020: Aké zmeny navrhuje?

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh novely č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020. Medzirezortné pripomienkové konanie bolo vyhodnotené, v týchto dňoch novela čaká na prerokovanie vládou a následné predloženie na schválenie do NR SR.
novela zákona o DPH

Cieľom návrhu zákona je prebrať do zákona o DPH Smernicu Rady (EÚ) 2018/1910, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES. o harmonizácii a zjednodušení určitých pravidiel v systéme DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi.

Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde k úprave existujúcich a vytvoreniu nových zákonných pravidiel upravujúcich cezhraničné dodanie tovaru medzi podnikmi v rámci EÚ, za účelom dosiahnutia harmonizovaných pravidiel v EÚ v tejto oblasti. 

Smernicou 2018/1910 sa zavádzajú spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, určení miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet, v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ a v doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu.

Momentálne neexistuje jednotná právna úprava, ktorá by regulovala uplatňovanie pravidiel v EÚ v týchto situáciách. Aj napriek skutočnosti, že plné znenie zákona nie je prístupné, zmeny v zákone naznačuje dôvodová správa. 

Cezhraničné obchodovanie s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy

Novela zákona o DPH so sebou prináša jedno z riešení zamerané na zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa úpravy režimu call-off stock.

Call-off stock predstavuje režim, kedy dodávateľ premiestňuje tovar z jedného členského štátu do skladu umiestneného v inom členskom štáte, a tovar je určený na dodanie pre jediného vopred určeného zákazníka. Odberateľ tovaru musí byť známy už v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru. Odberateľ má právo odobrať tovar zo skladu podľa vlastného uváženia, pričom až týmto momentom dochádza k dodaniu tovaru.

Celé uľahčenie spočíva v tom, že úprava call-off-stock predstavuje situáciu, kedy dodávateľ tovaru nemusí vykazovať v členskom štáte nadobudnutia premiestnenie vlastného tovaru do členského štátu, do ktorého je tovar odoslaný (dochádza k inému momentu oslobodenia a inému momentu vzniku daňovej povinnosti), z čoho mu, za bežných podmienok, vyplýva registračná povinnosť v tomto členskom štáte. Dodanie tovaru v systéme call-of stock je možné uplatňovať iba medzi dvomi zdaniteľnými osobami.

novela zákona o dph

Reťazové obchody

Ďalšou zmenou, ktorá by mala byť od 1. 1. 2020 implementovaná do zákona o DPH je nové ustanovenie, ktorého účelom je stanovenie pravidiel, ktoré sa týkajú priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci územia EÚ. Uvedená úprava doposiaľ v zákone o DPH chýbala.

Reťazové transakcie sú chápané ako transakcie, pri ktorých je ten istý tovar je predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní, pričom odoslanie alebo preprava tohto tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného členského štátu, a to priamo od prvého dodávateľa konečnému odberateľovi v rámci reťazca.

Zavedenie jednotných pravidiel zabezpečí presné určenie, v ktorej dodávke reťazovej transakcie nastane preprava tovaru v rámci EÚ, t.j. presné pravidlo na určenie tzv. pohyblivej dodávky. Preprava môže byť priradená len k jednému dodaniu, ostatné dodania tovaru v rámci reťazovej transakcie sa považujú za nepohyblivé a sú zaťažené miestnou DPH. 

Podľa novely zákona o DPH by mala byť preprava tovaru v rámci reťazovej transakcie priradená tzv. prostrednej osobe. Prostrednou osobou sa chápe iný dodávateľ v reťazci dodaní ako prvý dodávateľ v reťazci dodaní, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar, alebo na účet ktorého je tovar odoslaný, alebo prepravený treťou osobou.

novela zákona o dph

Oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu

Novela zákona ďalej zavádza hmotnoprávne podmienky, ktoré musia byť splnené, aby si platiteľ dane mohol uplatniť oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu od DPH.

Preukazovanie prepravy tovaru do iného členského štátu

Preukázať konkrétne dôkazy o preprave tovaru pri oslobodenom dodaní tovaru od DPH pri cezhraničných dodávkach, kedy dodávateľ musí predložiť plnohodnotné dôkazy o tom, že prepravovaný tovar bol dodaný do iného členského štátu. Pre uplatnenie oslobodenia od DPH, tak vzniká dodávateľovi povinnosť deklarovať uvedenú skutočnosť dôkazmi, ktoré potvrdzujú, že prepravu tovar nastala.

Dodávateľ musí predložiť:

IČ DPH nadobúdateľa 

V zmysle navrhovanej novely zákona o DPH bude pre uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu IČ DPH nadobúdateľa predstavovať podstatnú hmotnoprávnu podmienku. Od účinnosti novely zákona o DPH bude možné aplikovať oslobodenie od DPH len v takom prípade, ak nadobúdateľ oznámi dodávateľovi platné IČ DPH, ktoré mu pridelil iný členský štát ako ten, v ktorom sa preprava tovaru začína.

Súhrnný výkaz

Novela zákona ďalej zavádza upraviť znenie ustanovenia § 43 ods. 8 zákona o DPH o ďalšiu podmienku týkajúcu sa uplatnenia oslobodenia od DPH  pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Touto podmienkou je vykázať dodanie tovaru v súhrnnom výkaze. V prípade, že dodávateľ nepodá súhrnný výkaz prípadne ak uvedie v súhrnnom výkaze nesprávne alebo nepravdivé údaje, správca dane mu oslobodenie od dane neuzná.

Oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov

Novela doplňuje ustanovenia, ktoré upravujú  oslobodenie od dane v prípade zdaniteľných obchodov s vybranými komoditami na medzinárodných burzách.

Uvedené oslobodenie sa týka obchodov s presne špecifikovanými komoditami (napr. minerálne oleje, surová ropa, benzín) a so súvisiacimi službami, ak sú dodané v colných skladoch, osobitných skladoch alebo v daňových skladoch (tovary uvedené v prílohe č. 9 zákona o DPH). Zahraničné osoby, ktoré budú v tuzemsku uskutočňovať výlučne tieto obchody, sa nebudú musieť na území Slovenskej republiky registrovať pre DPH.

Ďalšie zmeny, ktoré bude novela zákona obsahovať

Pravidlá pre opravu základu dane pre cestovné kancelárie a agentúry

novela zákona o dph

Osobitná úprava zdaňovania služieb cestovného ruchu sa dopĺňa o postup pri oprave základu dane, ak po vzniku daňovej povinnosti vznikne rozdiel medzi vypočítanou prirážkou a skutočnou prirážkou cestovnej kancelárie

Opravu základu dane vykoná platiteľ dane aj vtedy, ak zvýši alebo zníži cenu za balík služieb pre cestujúceho. Platiteľ DPH musí povinne opraviť základ dane vtedy, ak je rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane vyšší. 

 

Povinnosť upraviť odpočítanú daň na služby vykonané na investičnom majetku

Novela zákona o DPH navrhuje, aby platiteľ DPH bol povinný upraviť odpočítanie DPH na služby vykonané na investičnom majetku, ak tieto služby spôsobili trvalé zvýšenie jeho hodnoty. 

Platí to iba v prípade, ak si platiteľ DPH pri nadobudnutí tohto majetku neuplatnil odpočet DPH. Úprava odpočítanej dane sa týka len investičného majetku, ktorý bol dodaný na osobnú spotrebu (seba alebo zamestnancov) alebo bezodplatne. 

Novela navrhuje stanoviť maximálne obdobie, počas ktorého bude platiteľ dane, v prípade dodania tohto investičného majetku na iný účel ako na podnikanie, povinný opraviť odpočítanú daň z týchto služieb. 

Pri výpočte dane sa tiež zohľadní obdobie, v ktorom investičný majetok po zhodnotení o vykonané služby využitý na podnikanie.

Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku (do 1 700 eur)

novela zákona o dph

Novela navrhuje, aby sa pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona, ktorý sa neodpisuje, jeho obstarávacia cena neprevyšuje 1 700 eur a doba použiteľnosti je viac ako rok, určoval základ dane ako zostatková cena, ktorá by sa vypočítala pri ako odpisovanom majetku s rovnomerným odpisovaním 4 roky.