Zákaznícka zóna

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za 2018

Január je spojený s prvou daňovou povinnosťou. Každý podnikateľ, využívajúci motorové vozidlo na podnikanie, je povinný podať a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok, a to najneskôr v lehote do 31. januára 2019.Predmet dane z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa v zdaňovacom období používalo na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť aspoň jeden deň a boli k nemu uplatnené výdavky.

Dani z motorových vozidiel podlieha motorové vozidlo a prípojné vozidlo zaradené do kategórie L, M, N a O.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade vozidla. Daňovníkom môže byť aj užívateľ vozidla, a to v prípade ak ide o vozidlo v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla alebo ak ide o osobu, ktorá ho nepoužíva na podnikanie.

Daňovníkom môže byť aj zamestnávateľ, a to vtedy, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.Základ dane a ročná sadzba dane v roku 2018

Pri dani z motorových vozidiel je dôležité správne posúdenie základu dane, ktorý sa určuje na základe kategórie vozidla:Zo základu dane sa vypočítava ročná sadzba dane. Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 Zákona o dani z motorových vozidiel.


Sadzby dane pre jednotlivé kategórie vozidiel nájdete v predchádzajúcom článku.Úprava ročnej sadzby dane v roku 2018

Ročná sadzba dane sa upravuje podľa dátumu prvej evidencie vozidla (roku výroby), ktorý je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla, a to nasledovne:


Zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/business-finance-man-calculating-budget-numbers-invoices-and-financial-adviser-working_1202399.htm

 

Upravená ročná sadzba dane sa v súlade s § 7 ods. 4 Zákona o dani z motorových vozidiel zníži o 50% pre hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

Ak bolo vozidlo v zdaňovacom období použité najmenej 60-krát v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy, upravená ročná sadzba dane sa zníži ešte o 50 %.

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane uplatňuje daňovník priamo v daňovom priznaní.


Preddavky na daň z motorových vozidiel

Daňovník ktorému v predchádzajúcom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň vyššia ako 700 €, je povinný platiť preddavky na daň. A to:


Zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/coins-magnifying-glass-pencil-and-calculator-on-financial-report_3095569.htm


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vznik daňovej povinnosti je podľa Zákona o dani z motorových vozidiel stanovený na prvý deň mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane. To znamená, že vozidlo, ktoré je evidované na území Slovenskej republiky bolo použité na podnikanie. Výnimku tvoria nasledujúce prípady:

Daňová povinnosť zaniká k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo:

Vznik a zánik daňovej povinnosti nie je potrebné daňovému úradu oznamovať. Táto skutočnosť sa uvedie v daňovom priznaní po ukončení zdaňovacieho obdobia. Výnimkou je

zamestnávateľ, ktorý zo zákona túto povinnosť nemá.


Lehota na podanie daňového priznania za rok 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je daňovník povinný podať najneskôr do 31. januára 2019, a rovnako do tohto termínu zaplatiť daň.

Pre daňovníka ktorý ukončil podnikanie, je v likvidácii, v konkurze alebo zomrel, Zákon o dani z motorových vozidiel v § 9 ustanovuje osobitnú lehotu na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.Spôsob podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Firmy, ktoré majú od 1. januára 2018 povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, musia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel výhradne elektronicky.

Iný typ daňovníkov môže daňové priznanie doručiť osobne alebo poslať poštou na daňový úrad. Môžu ho podať aj elektronicky, podmienkou však je registrácia na portáli Finančnej správy. Daňové priznanie sa podáva podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. Vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel je dostupný na stránke finančného riaditeľstva.

Daň je splatná v lehote na podanie daňového priznania, to znamená do 31. januára 2019. Vypočítaná výška dane sa uhrádza na číslo účtu, ktoré sa skladá:

  1. z predčíslia bankového účtu označujúceho druh dane, t. j. 501163

  2. čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD), overiť pridelené OÚD môžete na stránke finančného riaditeľstva

  3. kódu štátnej pokladnice, t.j. 8180

Daňovník toto číslo účtu následne musí pretransformovať do čísla účtu v tvare IBAN.


Príklad výpočtu dane z motorových vozidiel v roku 2018

Podnikateľ si obstaral osobný automobil v marci 2018 (kedy bolo tiež prvýkrát evidované) so zdvihovým objemom valcov motora 1598 cm3. Keďže ide o osobný automobil, dôležitý pre určenie sadzby dane je objem valcov motora, ktorú určíme z tabuľky:

Zdvihový objem valcov motora v cm3

Ročná sadzba dane v eurách

nad

do (vrátane)

 

150

50

150

900

62

900

1 200

80

1 200

1 500

115

1 500

2 000

148

2 000

3 000

180

3 000

 

218

V našom príklade je ročná sadzba 148 eur. Táto sadzba sa kráti podľa veku vozidla. Nakoľko ide o nový automobil do 3 rokov, ročná sadzba sa znižuje o 25% (detail z časti článku venovanej úprave ročnej sadby dane). Čiže daň z motorových vozidiel bude 148-148*0,25 = 111 eur

Keďže daňovník vozidlo používal na podnikanie v priebehu zdaňovacieho obdobia (od marca 2018), zaplatí len pomernú časť dane. Táto sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Pomerná časť dane sa teda vypočíta nasledovne: 111/12*10 = 92,50 eur.

publikované: 04. 01. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.